ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
581

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان پسر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

13952 16 آبان 1395
582

كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار نوجوان دختر

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

14838 16 آبان 1395
583

كتابخانه تخصصی مخطوطات آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

4343 16 آبان 1395
584

كتابخانه سيار آستان قدس رضوی (ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

10673 16 آبان 1395
585

كتابخانه تخصصی اهل بیت (ع) مسجد گوهرشاد (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

40976 16 آبان 1395
586

كتابخانه مسجد الرضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

47663 16 آبان 1395
587

كتابخانه امام صادق (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

35149 16 آبان 1395
588

كتابخانه شيخ عباس تربتی (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

38177 16 آبان 1395
589

كتابخانه شيخ مجتبی قزوينی (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

70464 16 آبان 1395
590

كتابخانه حاج شيخ هاشم قزوينی (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

67749 16 آبان 1395
591

كتابخانه جواد الائمه (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

18010 16 آبان 1395
592

كتابخانه تخصصي امام رضا  (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

2388 16 آبان 1395
593

كتابخانه تخصصي جغرافيا (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

429 16 آبان 1395
594

كتابخانه تخصصي اسناد (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

تخصصی

16499 16 آبان 1395
595

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

586568 16 آبان 1395
596

كتابخانه محمديه (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

19339 16 آبان 1395
597

كتابخانه مسجد قبا (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

22484 16 آبان 1395
598

كتابخانه مسجد زينبيه (س) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

20633 16 آبان 1395
599

كتابخانه مسجد بزرگ امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

18440 16 آبان 1395
600

كتابخانه پيغمبر (ص) (آستان قدس رضوی ع)

مشهد (خراسان رضوی)

عمومی

17666 16 آبان 1395