تعداد ۵ پاسخ غیر تکراری از ۱۷ پاسخ تکراری در مدت زمان ۱,۸۱ ثانیه یافت شد..