تعداد ۵ پاسخ غیر تکراری از ۱۷ پاسخ تکراری در مدت زمان ۱,۰۱ ثانیه یافت شد..