ورود کاربران عضو

نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.

مزایای عضویت کتابخانه ها در پایگاه

  • با توجه به اختصاص صفحه ای ویژه برای هر کتابخانه در پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران، کتابخانه ها می توانند از خدمات این بخش در صفحات وب با لینک به صفحه مذکور بهره مند گردند. بدین ترتیب که در پایگاه مراکز وابسته و یا وبلاگ های خود، برای دسترسی به این صفحه ویژه، از نشانی اختصاصی کتابخانه استفاده نمایند.
  • در این صفحه، 1. شناسنامه کتابخانه 2. جستجوی ترکیبی 3. فهرست الفبایی 4. درختواره موضوعی 5. قفسه مجازی منابع هر کتابخانه در دسترس قرار دارد. قفسه مجازی، مخزن کتابخانه و چیدمان کتاب های هم موضوع آن را به صورت مجازی بازسازی می نماید. از این منظر کتاب های جدیدی که در آن کتابخانه موجود بوده و کاربر هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار ندارد قابل رؤیت خواهد شد. برای مشاهده یک کتاب در قفسه مجازی می توان از لینکی که برای این منظور در پاسخ جستجو و صفحه مشاهده اطلاعات منابع آمده، بهره برد.
  • نمایش درختواره موضوعی هر یک از کتابخانه ها بر اساس رده بندی استاندارد آن کتابخانه (کنگره یا دیویی) از دیگر خدماتی است که پراکندگی موضوعی منابع موجود در کتابخانه را با امکان دسترسی به قفسه مجازی فراهم آورده است.

شرایط عضویت کتابخانه ها در پایگاه

با تاکید بر این که استفاده از خدمات این پایگاه برای کاربران و کتابخانه ها رایگان است، توجه کتابخانه های متقاضی عضویت در پایگاه را به نکات زیر جلب می نماییم:

  • برقراری ارتباط، ارسال اطلاعات و نمایش آن در پایگاه، مشروط به عضویت کتابخانه در پایگاه است
  • بهره برداری كتابخانه از یکی از نرم افزار های ذخیره و بازیابی اطلاعات کتاب و امكان ایجاد خروجى استاندار شرط اساسی عضویت کتابخانه در پایگاه است
  • برای استمرار عضویت کتابخانه در پایگاه لازم است اطلاعات کتابخانه در فواصل منظم بروزرسانی گردد

مزایای عضویت کاربران در پایگاه

با عضویت کاربران در این پایگاه دسترسی به خروجی های BibTex، EndNote، RIS، Refer امکان پذیر می شود.