ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
361

كتابخانه عمومی شهید باهنر

صالح آباد (خراسان رضوي)

عمومی

10809 14 بهمن 1390
362

كتابخانه عمومی شهید باهنر

بروجرد (لرستان)

عمومی

11247 14 آبان 1388
363

كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)

نورآباد ممسنى (فارس)

عمومی

14052 23 مهر 1388
364

كتابخانه عمومی شهید آوینی

بایگ (خراسان رضوي)

عمومی

9623 16 دی 1390
365

كتابخانه عمومي شهريار بناب

بناب (آذربایجان شرقی)

عمومی

16880 19 آذر 1388
366

كتابخانه عمومي شهريار

تبریز (آذربایجان شرقی)

عمومی

19211 22 مرداد 1389
367

كتابخانه عمومی شهداي قم

قم (قم)

عمومی

16892 19 تیر 1396
368

كتابخانه عمومی شندآباد

شبستر (آذربایجان شرقی)

عمومی

11860 4 شهریور 1389
369

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388
370

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
371

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
372

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
373

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
374

كتابخانه عمومي شماره 2 آذرشهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7269 21 مرداد 1389
375

كتابخانه عمومي شماره 1 آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

18618 8 مرداد 1389
376

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
377

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
378

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
379

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
380

كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396