ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

كتابخانه عمومي خسرو شهر

خسرو شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

15241 25 مرداد 1389
282

كتابخانه عمومی خواجه نصیر

مراغه (آذربایجان شرقی)

عمومی

5036 18 آذر 1389
283

كتابخانه عمومي دهاقان (آیت الله محمد حسین خرد دهاقانی)

دهاقان (اصفهان)

عمومی

24998 18 مهر 1388
284

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
285

كتابخانه عمومي دكتر علي شريعتی

سبزوار (خراسان رضوي)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
286

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوي)

عمومی

13710 17 دی 1390
287

كتابخانه عمومی رضوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

11899 8 دی 1389
288

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
289

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
290

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
291

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
292

كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
293

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
294

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
295

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
296

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
297

كتابخانه عمومي شماره 1 آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

18618 8 مرداد 1389
298

كتابخانه عمومي شماره 2 آذرشهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7269 21 مرداد 1389
299

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
300

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388