ردیف نام کتابخانه شهر (استان) نوع تعداد مدارک تاریخ بروزرسانی
281

كتابخانه عمومی دكتر شریعتی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

15074 12 اسفند 1390
282

كتابخانه عمومي دكتر علي شريعتی

سبزوار (خراسان رضوي)

عمومی

15388 12 اسفند 1390
283

كتابخانه عمومی دكتر علی شریعتی

سرخس (خراسان رضوي)

عمومی

13710 17 دی 1390
284

كتابخانه عمومی رضوی

مشهد (خراسان رضوي)

عمومی

11899 8 دی 1389
285

كتابخانه عمومي رهنان شماره يك

اصفهان (اصفهان)

عمومی

9498 18 مهر 1388
286

كتابخانه عمومی روزبه زنجان

زنـجان (زنجان)

عمومی

14648 5 اسفند 1389
287

كتابخانه عمومی ریحانه النبی (س)

قم (قم)

عمومی

16353 19 تیر 1396
288

كتابخانه عمومي زرين شهر

زرين شهر (اصفهان)

عمومی

12925 17 مهر 1388
289

كتابخانه عمومي زهرائیه نجف آباد

نجف آباد (اصفهان)

عمومی

32344 1 شهریور 1396
290

كتابخانه عمومی سراب دوره

سراب دوره (لرستان)

عمومی

7046 16 دی 1390
291

كتابخانه عمومي سعدى

شیراز (فارس)

عمومی

9182 18 مهر 1388
292

كتابخانه عمومی سمیرم

سميرم (اصفهان)

عمومی

9876 19 مهر 1388
293

كتابخانه عمومی سید ابو الرضا راوندی

كاشان (اصفهان)

عمومی

12028 14 مهر 1390
294

كتابخانه عمومي شماره 1 آذر شهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

18618 8 مرداد 1389
295

كتابخانه عمومي شماره 2 آذرشهر

آذر شهر (آذربایجان شرقی)

عمومی

7269 21 مرداد 1389
296

كتابخانه عمومی شماره دو آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 18 مهر 1388
297

كتابخانه عمومی شماره یك آباده

آباده (فارس)

عمومی

13372 20 مهر 1388
298

كتابخانه عمومی شماره يك جهرم

جهرم (فارس)

عمومی

15712 6 شهریور 1390
299

كتابخانه عمومي شماره يك شهرستان آران و بيدگل

آران و بيدگل (اصفهان)

عمومی

12403 18 مهر 1388
300

كتابخانه عمومی شماره یك كازرون

كازرون (فارس)

عمومی

15710 13 مهر 1388