1. اصول فقه(۱): ترجمه و شرح الوسیط فی اصول الفقه تالیف فقیه‌ محقق آیت‌الله جعفر سبحانی,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌

پدیدآورنده :

موضوع : سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-,سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-, . ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌. شرح, . ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌., -- نقد و تفسیر,اصول فقه شیعه

۲ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.

2. ‏‫اصول فقه (۳) ترجمه و شرح الوسیط فی اصول‌الفقه تالیف جعفر سبحانی‮‬,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)

موضوع : سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-, . ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌., -- نقد و تفسیر,اصول فقه شیعه

رده :
‏‫‬‮‭
BP
۱۵۹
/
۸ ‏‫‬‮‭
/
س
۲
و
۵۰۴۲۳۵ ۱۳۹۳

8. اصول فقه۳: ترجمه و شرح کامل‌الوسیط فی اصول‌الفقه تالیف الفقیه المحقق آیت‌الله جعفر سبحانی,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌,ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)

موضوع : سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-, . ال‍وس‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ال‍ف‍ق‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌الادل‍ه‌ال‍ل‍ف‍ظی‍ه‌ و ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌الای‍ج‍از و الاطن‍اب‌.,اصول فقه شیعه

رده :
‏‫‭
BP
۱۵۹
/
۸‏‫‬‮‭‍‍ ‭‭
/
س
۲
و
۵۰۴۲۳۴۳ ۱۳۸۸