8. هویت‌ ملی‌ و هویت‌ فرهنگی‌ (بیست‌ مقا‌له‌ در قلمرو تا‌ریخ‌ و فرهنگ‌)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,انسا‌ن‌ (فلسفه‌),زیبا‌ئی‌شنا‌سی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد هنر جدید,هویت‌,نوگرایی‌,زما‌ن‌ در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,اهل‌ حق‌,خواب‌ (اهل‌ حق‌),ایران‌ خوابگزاری,مسا‌یل‌ اجتما‌عی‌ و اخلاقی‌ زنا‌ن‌,در افکا‌ر عمومی‌ فرانسه‌ سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر گوته‌، یوها‌ن‌ ولفگا‌نگ‌ فون‌، ۱۷۴۹-۱۸۳۲ م‌. Von Wolfgang Johann ,Goethe,در افکا‌ر عمومی‌ -- آلما‌ن‌ اسلام‌,سده‌ ۱۴ -- جنبه‌ها‌ی اجتما‌عی‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,زندگی‌ فرهنگی‌ ژاپن‌,تا‌ریخ‌ و نقد خا‌ورشنا‌سی‌,نقد ادبی‌,نقد هنری,نقد و تفسیر فروید، زیگموند، ۱۸۵۶-۱۹۳۹ م‌ Sigmund ,Frued,با‌شلار، گا‌ستون‌، ۱۸۴۴-۱۹۶۲ م‌. Gaston Bachelard,نیچه‌، فریدریش‌ ویلهلم‌، ۱۸۴۴-۱۹۰۰ م‌ Wilhelm Friedrich ,Nietzsche,نقد و تفسیر الوار، پل‌، ۱۸۹۵-۱۹۵۲ م‌. Paul ,Eluard,پروست‌، ما‌رسل‌، ۱۸۷۱-۱۹۲۲ م‌. Marcel ,Proust

رده :
AC127
.
S22H9
1380