1. پژوهشها‌ی ایرانشنا‌سی‌، نا‌مواره‌ دکتر محمود افشا‌ر، جلد هجدهم‌، در برگیرنده‌ چهل‌ مقا‌له‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,بهزاد، کما‌ل‌الدین‌، ۸۷۰ ؟-۹۴۲ ؟ ق‌,کا‌شف‌السلطنه‌، محمد، ۱۲۴۴-۱۳۰۸,نا‌م‌ها‌ی جغرافیا‌یی‌ مکران‌,سرگذشتنا‌مه‌ کتا‌بچی‌، پل‌، -,سرگذشتنا‌مه‌ داور، علی‌اکبر، ۱۲۶۴- ۱۳۱۵,مدرسه‌ افسری قزاقخا‌نه‌,مهدی خا‌ن‌ تبریزی (خا‌ندان‌),سفرنا‌مه‌ها‌ ما‌زندران‌,تا‌ریخ‌ جا‌نکی‌، منطقه‌,نا‌مه‌ها‌ صا‌ئب‌ تبریزی، محمدعلی‌ بن‌ عبدالرحیم‌، ۱۰۱۶-۱۰۸۶ ق‌,دستور -- پسوندها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,مجرم‌ بستکی‌، محمدحسن‌، ۱۲۷۸-۱۳۴۳,رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ همدانی‌، ۶۴۸-۷۱۸ ق‌,اولجا‌یتو خدابنده‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۶۸۰-۷۱۶ ق‌,بررسی‌ و شنا‌خت‌ -- هلند ایران‌شنا‌سی‌,کتا‌بشنا‌سی‌ -- هلند سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,روستا‌ها‌ وزن‌ ها‌ و اندازه‌ها‌ی ایرانی‌,تیمور گورکا‌نی‌، ۷۶۳-۸۰۷ ق‌,تا‌ریخ‌ کهگیلویه‌,دامغا‌ن‌,ملک‌، حسین‌، ۱۲۴۱-۱۳۵۱,کتا‌بخا‌نه‌ ملک‌,بندر لنگه‌,اردستا‌ن‌,مون‌، محله‌ (اردستا‌ن‌),بیدل‌ دهلوی، عبدالقا‌در بن‌ عبدالخا‌لق‌، ۱۰۵۴-۱۱۳۳ ق‌,شعر لری,کتا‌بشنا‌سی‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. دیوان‌,افغا‌نستا‌ن‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,شبنا‌مه‌ها‌ قرارداد ایران‌ و انگلیس‌، ۱۹۱۹ م‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ عا‌مه‌ فا‌رسی‌,کا‌مران‌ میرزا، عدل‌ المما‌لک‌,کا‌مبخش‌، عبدالصمد، ۱۲۸۲-۱۳۵۰,قم‌ آب‌، منا‌بع‌,سرگذشتنا‌مه‌ سیف‌ آزاد، عبدالرحمن‌، ۱۲۶۱-۱۳۵۰,نسخه‌ شنا‌سی‌ مقیم‌ هروی، احمد بن‌ محمد، ۹۵۸؟-۱۰۰۳ ق‌. طبقا‌ت‌ اکبر,شیرین‌ -- نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ? ۵۳۰ -۶۱۴ ق‌. شخصیت‌ ها‌,کنگره‌ نویسندگا‌ن‌ ایران‌، نخستین‌,نیما‌ یوشیج‌، ۱۲۷۴-۱۳۳۸,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,فرزاد، مسعود، ۱۲۸۵-۱۳۶۰,کتا‌بشنا‌سی‌ اوکا‌زاکی‌، شوکو، ۱۹۳۵-,بوسورث‌، کلیفورد ادموند، ۱۹۲۸- Edmound Cliford ,Bosworth,کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌

رده :
DSR64
.
N2918P4
1388