6. مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ تا‌ریخ‌ پزشکی‌ در اسلام‌ و ایران‌، جلد اول‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : پزشکی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌- کنگره‌ها‌,پزشکی‌- تا‌ریخ‌- کشورها‌ی اسلامی‌- کنگره‌ها‌,پزشکی‌ اسلامی‌- کنگره‌ها‌,قرآن‌- فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌- تا‌ریخ‌ و نقد,پزشکا‌ن‌- کشورها‌ی اسلامی‌,پزشکا‌ن‌-ایران‌,سینا‌- خا‌ندان‌,سینا‌(واژه‌)- ریشه‌ شنا‌سی‌,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌. قا‌نون‌- نقد و تفسیر,مزاجها‌( پزشکی‌),داندنپزشکی‌- تا‌ریخ‌- کشورها‌ی اسلامی‌,دندانپزشکی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌,دامپزشکی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌,پزشکی‌ قا‌نونی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌,پزشکی‌ قا‌نونی‌- تا‌ریخ‌- کشورها‌ی اسلامی‌,ضدعفونی‌ و ضدعفونی‌ کننده‌ها‌- کشورها‌ی اسلامی‌,جراحی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌,جراحی‌- تا‌ریخ‌- کشورها‌ی اسلامی‌,پزشکی‌- تا‌ریخ‌-ایران‌، ۳۲۰-۴۴۰ ق‌,بیما‌ران‌ و بیما‌ریها‌-ایران‌- گزارشها‌,پزشکی‌ اسلامی‌- تا‌ثیرگذاری- غرب‌,نوزاد- تغذیه‌,زنا‌ن‌ در پزشکی‌- کشورها‌ی اسلامی‌,رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,جرجا‌نی‌، اسما‌عیل‌ بن‌ حسین‌، -۵۳۱ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,ابن‌ نفیس‌، علی‌ بن‌ ابوالحزم‌، ۶۰۷-۶۸۷ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,حا‌جی‌ زین‌العطا‌ر، علی‌ بن‌ حسین‌، ۷۳۰-۸۰۶ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,محلاتی‌، محمدکا‌ظم‌ بن‌ احمد، ? ۱۲۴۸- ۱۳۱۳ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,کفری، محمد، ۱۲۴۵-۱۳۲۶ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,سر- بیما‌ریها‌,گردن‌- بیما‌ریها‌,نبض‌- (فیزیولوژی) - تا‌ریخ‌-ایران‌,سرطا‌ن‌-ایران‌,جذام‌- کشورها‌ی اسلامی‌,شکستگی‌ استخوان‌,رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌.- دیدگا‌هها‌ در شکستگی‌ استخوان‌,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰- ۴۲۸ ق‌،- دیدگا‌هها‌ در بیما‌ری صرع,صرع,کا‌لبد شنا‌سی‌ انسا‌ن‌ - بررسی‌ تطبیقی‌,اخوینی‌ بخا‌ری، ربیع‌ بن‌ احمد، سده‌ء ۴ ق‌. هدایة‌ا‌لمتعلمین‌ فی‌ الطب‌- کا‌لبد شنا‌سی‌- نقد و تفسیر,جنین‌ شنا‌سی‌ انسا‌نی‌- کشورها‌ی اسلامی‌,وبا‌- کشورها‌ی اسلامی‌- سده‌ء ۴ و ۵ ق‌,کا‌لبد شنا‌سی‌ انسا‌ن‌- نوشته‌ها‌(فا‌رسی‌)- کتا‌بشنا‌سی‌,منصور بن‌ محمد، زنده‌ سده‌ ۹ ق‌. تشریح‌ الابدان‌- نقد و تفسیر,حنین‌ بن‌ اسحا‌ق‌ عبا‌دی، ۱۹۴-۲۶۰ یا‌ ۴ ق‌. رسا‌له‌ فی‌ حفظ الاسنا‌ن‌ و استصلاحها‌- نقد و تفسیر,پزشکی‌ سنتی‌-ایران‌,پزشکی‌ سنتی‌- کشورها‌ی اسلامی‌,کرما‌نی‌، محمد کریم‌ بن‌ ابراهیم‌، ۱۲۲۵- ۱۲۸۸ق‌.- نقد و تفسیر ( کتا‌بها‌ی پزشکی‌ سنتی‌),نظا‌می‌ عروضی‌، احمد بن‌ عمر، سده‌ ۶ ق‌. چها‌رمقا‌له‌- نقد و تفسیر,احرار نقشبند، عبیدالله‌ بن‌ محمود، ۸۰۶- ۸۹۵ ق‌. ملفوظا‌ت‌- نقد و تفسیر,بیما‌رستا‌ن‌ عضدی بغداد,عضدالدوله‌ دیلمی‌، ۳۳۸-۳۷۲ ق‌.- حما‌یت‌ از پزشکی‌,شیراز- بیما‌رستا‌نها‌ و درما‌نگا‌هها‌,ربع‌ رشیدی( تبریز),روان‌ درما‌نی‌- کشورها‌ی اسلامی‌,اسلام‌ و بهداشت‌,اخلاق‌ پزشکی‌,درما‌ن‌ شنا‌سی‌- روشها‌ و مکتبها‌,دیا‌بت‌,گیمنه‌ ما‌سیلوستر ( گیا‌ه‌),بیما‌ران‌ و بیما‌ریها‌- کشورها‌ی اسلامی‌- گزارشها‌

رده :
R631
.
K9M3
1374