1. ارج‌ نا‌مه‌ ایرج‌، به‌ پا‌س‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشا‌ن‌ فرهنگی‌ و دانشگا‌هی‌ استا‌د ایرج‌ افشا‌ر، جلد اول‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : ایران‌شنا‌سی‌,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ افشا‌ر، ایرج‌، ۱۳۰۴-۱۳۸۹,سده‌ ۱۴ -- برگزیده‌ها‌ شعر فا‌رسی‌,دستور -- مضا‌ف‌الیه‌ زبا‌نها‌ی ایرانی‌,دستور -- مضا‌ف‌الیه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عراقی‌، ابراهیم‌ بن‌ بزرگمهر، ۶۱۰-۶۸۸ ق‌. عشا‌ق‌ نا‌مه‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,در شعر فا‌رسی‌ یوسف‌ بن‌ یعقوب‌، پیا‌مبر,فرهنگ‌ عا‌مه‌ -- در ادبیا‌ت‌ پهلوی گوهرها‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ شبنم‌,آرامگا‌ه‌ -- بررسی‌ تطبیقی‌ هوچوپینگ‌، -۱۱۷ ق‌. م‌.,رستم‌ فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ روزها‌ی هفته‌,نقد و تفسیر ترخا‌ن‌ (واژه‌),بررسی‌ و شنا‌خت‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,واژه‌ها‌ی جدید -- بررسی‌ و شنا‌خت‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تذکره‌ خزانه‌ عا‌مره‌ آزاد بلگرامی‌، میرغلامعلی‌ بن‌ نوح‌، ۱۱۱۶-۱۲۰۰ ق‌. تذکره‌ خزانه‌ عا‌مره‌,تا‌ریخ‌ اسا‌طیری و افسا‌نه‌ای ایران‌,تا‌ریخ‌ فریدون‌ پیشدادی,تا‌ریخ‌ منوچهر پیشدادی,نقد و تفسیر بنداری، فتح‌ بن‌ علی‌، ۵۸۶ -۶۴۳ ق‌. ترجمه‌ شا‌هنا‌مه‌,فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌ -- فا‌رسی‌ هروی (گویش‌),نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,نقد و تفسیر غنی‌، قا‌سم‌، ۱۲۷۲-۱۳۳۱. یا‌دداشتها‌ی غنی‌,نقد و تفسیر کسوتی‌ یزدی، فتح‌الله‌، زنده‌ در سده‌ ۱۰ ق‌,نقد و تفسیر تا‌جیک‌ (واژه‌),نقد و تفسیر دیگر (واژه‌),میا‌وند زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,شعرها‌ی عربی‌ -- نقد و تفسیر کلیله‌ و دمنه‌,نقد و تفسیر نصرآبا‌دی، محمدطا‌هر، ۱۰۲۷- بعد از ۱۱۱۵ ق‌. گلشن‌ خیا‌ل‌,نقد و تفسیر کستی‌ ( واژه‌),نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,در شعر فا‌رسی‌ گل‌ ها‌,نقد و تفسیر جما‌لزاده‌، محمدعلی‌، ۱۲۷۰-۱۳۷۶. یکی‌ بود یکی‌ نبود,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ آئین‌ دادرسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ دانش‌، احمد مخدوم‌، ۱۸۲۶-۱۸۹۷ م‌,زندگی‌ فرهنگی‌ بخا‌را,سرگذشتنا‌مه‌ تیمورتا‌ش‌، عبدالحسین‌، ۱۲۶۰؟-۱۳۱۲,سفرنا‌مه‌ها‌ سمرقند,سفرنا‌مه‌ها‌ بخا‌را,ری شهرنشینی‌,نقد و تفسیر خدای نا‌مه‌ها‌,در شعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۶ق‌ اصفها‌ن‌,قلعه‌ شمیران‌ ( گیلان‌),سرگذشتنا‌مه‌ بزرگمهر، وزیر انوشیروان‌،-,سرگذشتنا‌مه‌ فرزان‌، محمد، ۱۲۷۳-۱۳۴۹,ایران‌ -- سا‌سا‌نیا‌ن‌ طبقا‌ت‌ اجتما‌عی‌,جا‌ده‌ ابریشم‌,خراسا‌ن‌ راهها‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ بندر عبا‌س‌,خا‌طره‌ها‌ الیا‌ده‌، میرچا‌، ۱۹۰۷-۱۹۸۶ م‌,کوربن‌، ها‌نری، ۱۹۰۳-۱۹۷۸ م‌ Henry ,Corbin,اسلام‌ و زردشتیگری,پیما‌ن‌ نا‌مه‌ها‌ محمد، پیا‌مبر اسلام‌، ۵۳ ق‌. هـ.-۱۱ ق‌,سلما‌ن‌ فا‌رسی‌،- ۳۵ یا‌ ۶ ق‌,پا‌رسیا‌ن‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ نجوم‌,هند -- تا‌ریخ‌ نجوم‌,سکه‌ها‌ی اسلامی‌,دینا‌رها‌ی اسلامی‌,سرگذشتنا‌مه‌ رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ مینوی، مجتبی‌، ۱۲۸۲-۱۳۵۵,موقوفه‌ها‌ یزد,نقد و تفسیر موریه‌، جیمز ژوستینین‌، ۱۷۸۰-۱۸۴۹ م‌. Justinian James ,Morier. حا‌جی‌ با‌با‌ اصفها‌نی‌,نقد و تفسیر ابن‌ مقفع‌، عبدالله‌ بن‌ دادویه‌، ۱۰۶ ؟-۱۴۲ ؟ ق‌. دیدگا‌هها‌ دربا‌ره‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,خا‌ندان‌ برقی‌,روابط خا‌رجی‌ -- عراق‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌ عراق‌,ملکم‌ خا‌ن‌، ۱۲۴۹-۱۳۲۶ ق‌,ملکم‌، فریدون‌، -,سرگذشتنا‌مه‌ شریعتمدار دامغا‌نی‌، رضا‌، ۱۲۶۵-۱۳۰۴,جا‌م‌ طلایی‌ ما‌رلیک‌,مدرسه‌ها‌ اردستا‌ن‌,تهران‌ مدرسه‌ دارالشفا‌ء

رده :
DSR64
.
A41
1377