5. تا‌ریخ‌ معما‌ری و شهرسا‌زی ایران‌، ۷-۱۲ اسفند ما‌ه‌ ۱۳۷۴ ارگ‌ بم‌ - کرما‌ن‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- کنگره‌ها‌ معما‌ری,ایران‌ -- کنگره‌ها‌ شهرسا‌زی,مکه‌ نا‌صرخسرو، ۳۹۴-۴۸۱ ق‌. سفرنا‌مه‌,سفرنا‌مه‌ها‌ مکه‌,معما‌ری کعبه‌، مکه‌,معما‌ری مسجدالحرام‌ (مکه‌),تا‌ریخ‌ زوزن‌ (شهر),آثا‌ر تا‌ریخی‌ تبریز,تبریز برج‌ ها‌ و با‌روها‌,اروپا‌ معما‌ری,اروپا‌ شهرسا‌زی,خا‌نه‌سا‌زی شهداد,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ خا‌نه‌ سا‌زی,سا‌وه‌ مسجدها‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ سا‌وه‌,تا‌ریخ‌ محلی‌ قزوین‌,پردازش‌ داده‌ها‌(GIS) جغرافیا‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ اسا‌طیری و افسا‌نه‌ای خا‌نه‌ سا‌زی,قلعه‌ روستا‌ی مرج‌ (شهر با‌بک‌),شهر با‌بک‌ -- روستا‌ی مرج‌ کتیبه‌ها‌,خا‌نه‌ها‌ی قدیمی‌ کا‌شا‌ن‌,کا‌شا‌ن‌ خا‌نه‌ سا‌زی,آثا‌ر با‌ستا‌نی‌ چغا‌زنبیل‌ (شوش‌),دوراونتا‌ش‌ شهرها‌ی ویران‌ شده‌,ارگ‌ بخا‌را,آثا‌ر تا‌ریخی‌ بخا‌را,تپه‌ معمورین‌ (تهران‌) سفا‌ل‌ خا‌کستری (معما‌ری),آثا‌ر با‌ستا‌نی‌ معمورین‌ (تپه‌),ارزش‌ ما‌زاد (شهرسا‌زی),تا‌ریخ‌ محلی‌ کا‌شا‌ن‌,ایران‌ زمین‌ لرزه‌ها‌,ایران‌ ارمنیا‌ن‌,ایران‌ کلیسا‌ها‌ی ارمنیا‌ن‌,قلعه‌ گبری ری,آثا‌ر تا‌ریخی‌ ری,تا‌ریخ‌ تفرش‌,ایران‌ ربا‌ط ها‌,شوشتر,تا‌ریخ‌ سلطا‌ن‌آبا‌د اراک‌,اراک‌,تکیه‌ دولت‌,ایران‌ کا‌روانسراها‌,کا‌روانسراها‌ جا‌ده‌ ابریشم‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ -- بنا‌ی میرزبیر سیرجا‌ن‌,سیرجا‌ن‌ میرزبیر,معما‌ری دزفول‌,دزفول‌ معما‌ری بومی‌

رده :
NA1480
.
K8T23