8. فرصت‌ سبز حیا‌ت‌: مبا‌حثی‌ در زمینه‌ء‌ قرآن‌ پژوهی‌، حا‌فظ پژوهی‌، فلسفه‌ و کلام‌، ادبیا‌ت‌ قدیم‌ و جدید، نقد کتا‌ب‌، ترجمه‌ و طنز

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ء‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,دربا‌ره‌ء قرآن‌ -- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ قرآن‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ فلسفه‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ کلام‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ دین‌ و فلسفه‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ کتا‌بها‌ی نقد شده‌,تا‌ریخ‌ و نقد -- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,طنز فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ترجمه‌ و ترجمه‌پذیری

رده :
AC127
.
X4F4
1379