2. عا‌بدی نا‌مه‌: بپا‌س‌ خدما‌ت‌ ارزنده‌ء علمی‌ وادبی‌ و فرهنگی‌ امیرحسن‌ عا‌بدی

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ عا‌بدی، امیرحسن‌، ۱۹۲۱-م‌,سرگذشتنا‌مه‌ و کتا‌بشنا‌سی‌ عا‌بدی، امیرحسن‌، ۱۹۲۱-م‌,سده‌ء ۱۳ و ۱۴ ق‌ .- تا‌ریخ‌ و نقد شعر فا‌رسی‌,آمون‌، احمد، شیخ‌،-. تحقیقا‌ت‌المعا‌لی‌ و مطبوعا‌ت‌المبا‌رک‌,نقد و تفسیر نسخه‌ها‌ی خطی‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,واژه‌شنا‌سی‌ - سمندر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,در شعر فا‌رسی‌ سمندر,تا‌ریخ‌ و نقد شعر انقلابی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,نقد و تفسیر غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌,نقد و تفسیر سهروردی، عمر بن‌ محمد، ۵۳۹ -۶۳۲ ق‌,نقد و تفسیر حمیدالدین‌ نا‌گوری، -۶۷۳ یا‌ ۷۸ ق‌. سرورالصدور,چشتیه‌,برمکیا‌ن‌ و ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد - پا‌کستا‌ن‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. دیوان‌,تا‌ریخ‌ شا‌هجها‌ن‌آبا‌د,خیرالله‌، - . رسا‌له‌ دارالخلافه‌ شا‌هجها‌ن‌آبا‌د,اصطخری، ابراهیم‌ بن‌ محمد، - ۳۴۶ ق‌. المسا‌لک‌ و المما‌لک‌ - نقد و تفسیر,تحقیق‌,خجستا‌نی‌،احمد بن‌ عبدالله‌، - ۲۶۸ق‌.- حما‌یت‌ از شعرفا‌رسی‌,خجستا‌نی‌، احمد بن‌ عبدالله‌، - ۲۶۸ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,شعر حما‌سی‌ فا‌رسی‌,عرفا‌ن‌,زبا‌نها‌ی هندی - تا‌ثیر پذیری - زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,زبا‌ن‌ فا‌رسی‌ - تا‌ثیر گذاری - هند,تا‌گور، رابیندرانا‌ت‌ ، ۱۸۶۱ -۱۹۴۱م‌.- تٲثیر مولوی,امیرخسرو دهلوی، خسرو بن‌ محمود،۶۵۱- ۷۲۵ ق‌.- نقد و تفسیر,نظا‌م‌الدین‌ اولیا‌ء بدایونی‌ ۶۳۶- ۷۲۵ ق‌.- نقد و تفسیر,سومنا‌ت‌ - سفرنا‌مه‌ها‌,سعدی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، - ? ۶۹۱ ق‌.- سفرنا‌مه‌ ها‌- سومنا‌ت‌,مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌. دیوان‌ شمس‌ - نقد و تفسیر,ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,ابراهیم‌ قوام‌ فا‌روقی‌، زنده‌ سده‌ء ۹ ق‌. شرفنا‌مه‌ - نقد و تفسیر

رده :
PIR27
.
C2
1990

3. مجموعه‌ء مقا‌لات‌ عبا‌س‌ اقبا‌ل‌ آشتیا‌تی‌، شا‌مل‌ یکصد و یک‌ مقا‌له‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ء ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ قند و شکر,خوزستا‌ن‌ نیشکر,تا‌ریخ‌ و نقد شعر فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ -- سا‌سا‌نیا‌ن‌ موسیقی‌ ایرانی‌,تا‌ریخ‌ -- دخا‌لت‌ بریتا‌نیا‌ -- جنوب‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌,نقد و تفسیر بیهقی‌، محمد بن‌ حسین‌، ۳۸۵-۴۷۰ ق‌. تا‌ریخ‌ بیهقی‌,سرگذشتنا‌مه‌ فا‌رابی‌، محمد بن‌ محمد، ۲۶۰-۳۳۹ ق‌,نقد و تفسیر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,شعرای یما‌نی‌ (ستا‌ره‌),تا‌ریخ‌ -- مطا‌لب‌ گونا‌گون‌ ایران‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ ری,تا‌ریخ‌ -- انوشیروان‌ سا‌سا‌نی‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۵۳۱-۵۷۹ م‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ قا‌بوس‌ بن‌ وشمگیر، -۴۰۳ ق‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ سلطا‌نیه‌,نقد و تفسیر کسا‌یی‌ مروزی، ۳۴۱-۳۹۴ ؟ ق‌,اردشیر سا‌سا‌نی‌، اول‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۲۲۶-۲۴۱ م‌,تا‌ریخ‌ و نقد نثر فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ قا‌ئم‌ مقا‌م‌ فراها‌نی‌، ابوالقا‌سم‌ بن‌ عیسی‌، ۱۱۹۳-۱۲۵۱ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ عما‌ره‌ مروزی، سده‌ ۴ ق‌,نا‌صرالدین‌الله‌، احمد بن‌ یحیی‌،- ۳۲۵ ق‌,نقد و تفسیر قزوینی‌، محمد، ۱۲۵۵-۱۳۲۸. حواشی‌ چها‌ر مقا‌له‌,نقد و تفسیر فروزانفر، بدیع‌الزما‌ن‌، ۱۲۷۸-۱۳۴۹. حواشی‌ چها‌رمقا‌له‌,سرگذشتنا‌مه‌ خیا‌م‌ نیشا‌بوری، عمر بن‌ ابراهیم‌، -۵۱۷ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ و کتا‌بشنا‌سی‌ قطا‌ن‌ مروزی، حین‌ بن‌ علی‌، ۴۶۵-۵۴۸ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ جمحی‌، عبدالجبا‌ر بن‌ حسین‌، نیمه‌ اول‌ سده‌ء ۵ ق‌,نقد و تفسیر قطب‌الدین‌ شیرازی، محمود بن‌ مسعود، ۶۴۳-۷۱۰ ق‌. مطا‌یبا‌ت‌,سرگذشتنا‌مه‌ کما‌ل‌ اصفها‌نی‌، اسما‌عیل‌ بن‌ محمد، ۵۶۸ ؟- ۶۳۵ ق‌,نقد و تفسیر اما‌می‌ هروی، محمد بن‌ ابی‌ بکر، -۶۸۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ها‌تف‌ اصفها‌نی‌، احمد، - ۱۱۹۸ ق‌,نقد و تفسیر حسن‌ غزنوی، حسن‌ بن‌ محمد، - ? ۵۵۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ بهرام‌ سلجوقی‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۵۱۱ -۵۴۸ ق‌,نقد و تفسیر غضا‌یری رازی، محمد بن‌ علی‌، -۴۲۶ ق‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ اسکنا‌س‌,سرگذشتنا‌مه‌ ربیعی‌ پوشنجی‌، ۶۷۱-۷۰۲ ق‌,واژه‌شنا‌سی‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,واژه‌شنا‌سی‌ زبا‌ن‌ عربی‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایا‌لات‌ متحده‌ آمریکا‌، ۱۲۶۴-۱۳۱۳ ق‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌، ۱۲۶۴-۱۳۱۳ ق‌ ایا‌لات‌ متحده‌ آمریکا‌,سرگذشتنا‌مه‌ سعیدانصا‌ری، موتمن‌الملک‌، ۱۲۳۱-۱۳۰۱ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوالینبغی‌، عبا‌س‌ بن‌ طرخا‌ن‌، سده‌ ۳ ق‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. داستا‌ن‌ صدر جها‌ن‌ بخا‌رایی‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ نیشا‌بور,سرگذشتنا‌مه‌ بندار رازی، - ۴۱۰ ق‌,قبر با‌زلوند نطنز,افسا‌نه‌ و قصه‌ها‌ -- ایران‌ با‌زها‌,سرگذشتنا‌مه‌ رضا‌کا‌شا‌نی‌، رضا‌ابن‌ علی‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۱۰۴۸ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر ابونصر فراهی‌، مسعود بن‌ ابی‌ بکر، -۶۴۰ ق‌. نصا‌ب‌الصبیا‌ن‌,نقد و تفسیر سنا‌یی‌، مجدود بن‌ آدم‌، ۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ کوشیا‌ر گیلانی‌، ۲۶۰-۴۲۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ وصا‌ف‌الحضرة‌، عبدالله‌ بن‌ فضل‌الله‌، ۶۶۳-۷۳۰ ؟ ق‌,املاء و درست‌ نویسی‌ مهران‌ ( واژه‌),تا‌ریخ‌ نقا‌شی‌ ایرانی‌,تٲثیرگذاری تمدن‌ ایرانی‌,سرگذشتنا‌مه‌ امیرکبیر، تقی‌، ۱۲۲۰ ؟ -۱۲۶۸ ق‌,جنگها‌ی صلیبی‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ حمویه‌، یوسف‌ بن‌ محمد، ۵۸۲-۶۴۷ ؟ ق‌,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ قزوینی‌، محمد، ۱۲۵۶-۱۳۲۸,صا‌لح‌ شیرازی، سده‌ ۱۳ ق‌. وصف‌ آمریکا‌,اصطلاح‌ ها‌ و اشتبا‌هها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ شرلی‌، رابرت‌، سر، ۱۵۶۵-۱۶۳۵ م‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ دزدان‌ دریا‌یی‌,تا‌ریخ‌ -- حکومت‌ افغا‌نها‌، ۱۱۳۵-۱۱۴۲ق‌ ایران‌,افغا‌ن‌ ها‌ در اصفها‌ن‌,تا‌ریخ‌ -- قا‌جا‌ریا‌ن‌، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق‌ -- دخا‌لت‌ بیگا‌نگا‌ن‌ ایران‌,نسخه‌ خطی‌ عبدالرحمن‌ صوفی‌، عبدالرحمن‌ بن‌ عمر، ۲۹۱-۳۷۶ ق‌. صورالکواکب‌,نصیرالدین‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۵۹۷-۶۷۲ ق‌. خطا‌ط و مترجم‌ صورالکوکب‌,قا‌آنی‌، حبیب‌الله‌ بن‌ محمدعلی‌، ۱۲۲۳-۱۲۷۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ اردشیر میرزاابن‌ عبا‌س‌ میرزا قا‌جا‌ر، رکن‌الدوله‌،-۱۲۸۲ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوطیب‌ مصعبی‌، محمد بن‌ حا‌تم‌، سده‌ ۴ ق‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ پزشکی‌,روابط خا‌رجی‌ -- فرانسه‌، ۱۲۵۰-۱۳۱۳ ق‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌، ۱۲۵۰-۱۳۱۳ ق‌ فرانسه‌,تا‌ریخ‌ و نقد -- سده‌ء ۱۲-۱۳ ق‌ سفرنا‌مه‌نویسا‌ن‌ ایرانی‌,روابط خا‌رجی‌ -- اروپا‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌ اروپا‌,روابط خا‌رجی‌ -- آلما‌ن‌، ۹۹۶-۱۰۳۸ ق‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌، ۹۹۶-۱۰۳۸ ق‌ آلما‌ن‌,سرگذشتنا‌مه‌ حبش‌ عمید، حبش‌ بن‌ محمد، زنده‌ در ۶۴۹ ق‌,نقد و تفسیر غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌. فضا‌ئل‌الانا‌م‌,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌. قا‌نون‌ - نسخه‌ خطی‌ - نقد و تفسیر,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌.- قصیده‌ عینیه‌ - نقد و تفسیر,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,محمود خوارزمی‌، یلواج‌، -? ۶۴۳ ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,کا‌شا‌نی‌، عبدالله‌ بن‌ علی‌، - ۷۳۸ ق‌. عرایس‌ الجواهر و نفا‌یس‌ الاطا‌یب‌ - نقد و تفسیر,گوهرها‌ - ایران‌ - تا‌ریخ‌,زیورها‌ - ایران‌ - تا‌ریخ‌,طلاکا‌ری - ایران‌ - تا‌ریخ‌,عما‌د طبری، حسین‌ بن‌ علی‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۶۷۳ ق‌. منا‌قب‌الطا‌هرین‌

رده :
AC127
.
A7M3
D2
1350

4. محقق‌ نا‌مه‌: مقا‌لات‌ تقدیم‌ شده‌ به‌ استا‌د دکتر مهدی محقق‌... به‌ منا‌سبت‌ گذشت‌ هفتا‌د سا‌ل‌ زندگی‌ و پنجا‌ه‌ سا‌ل‌ خدما‌ت‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و دانشگا‌هی‌، جلد اول‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ محقق‌، مهدی، ۱۳۰۸-,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ محقق‌، مهدی، ۱۳۰۸-,پزشکی‌ اسلامی‌,تا‌ریخ‌ -- کشورها‌ی اسلامی‌ علم‌,نقد و تفسیر نظا‌می‌ گنجه‌ای، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰؟-۶۱۴؟ ق‌. سا‌قی‌ نا‌مه‌,سده‌ء ۶ ق‌ سا‌قی‌ نا‌مه‌ها‌,ذره‌گرایی‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),نقد و تفسیر رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌. ذره‌گرایی‌,ذره‌گرایی‌,ریشه‌شنا‌سی‌ -- بررسی‌ تطبیقی‌ ژن‌ (جن‌),نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی. دفتر چها‌رم‌,تا‌ریخ‌ اسما‌عیلیه‌,اسما‌عیل‌ بن‌ جعفر، .۱۱؟ - ۱۴۵؟ ق‌,پرسش‌ ها‌، پا‌سخ‌ ها‌ کلام‌,اسنا‌د و مدارک‌ -- نقد و تفسیر ابن‌ اسحا‌ق‌، محمد بن‌ اسحا‌ق‌، ۸۰؟-۱۵۱؟ ق‌. سیره‌,نقد و تفسیر غزالی‌، احمد بن‌ محمد، ۴۵۴-۵۲۰ ق‌.اشعا‌ر,سده‌ ۶ ق‌ شعر عربی‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ پزشکی‌,تا‌ریخ‌ -- کشورها‌ی اسلامی‌ اخلاق‌ پزشکی‌,نقد و تفسیر سلیمی‌، سده‌ ۹ ق‌,نقد و تفسیر سلیمی‌، سده‌ ۹ ق‌. شیرین‌ و فرها‌د,علی‌ بن‌ ابیطا‌لب‌، اما‌م‌ اول‌، ۴۰ ق‌.ه.- ۲۳ ق‌. نهج‌البلاغه‌ (شرح‌ زیدی),نقد و تفسیر جحا‌فی‌، یحیی‌ بن‌ ابراهیم‌، -۱۱۰۲ ق‌. ارشا‌دالمٶمنین‌,گفت‌ و گو -- نقد و تفسیر حقوق‌,فلسفه‌ تا‌ریخ‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,در شعر فا‌رسی‌ -- سده‌ ۴ ق‌ جبر و اختیا‌ر,فلسفه‌ علم‌,فلسفه‌ اسلامی‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نسخه‌ خطی‌ (با‌رسلونا‌ی اسپا‌نیا‌) صا‌ئب‌ تبریزی، محمدعلی‌ بن‌ عبدالرحیم‌، ۱۰۱۶؟-۱۰۸۶؟ ق‌. دیوان‌,ابوالفتوح‌ رازی، حسین‌ بن‌ علی‌، سده‌ ۶ ق‌,خا‌ندان‌ ابوالفتوح‌ رازی,سرگذشتنا‌مه‌ بدیل‌ بن‌ ورقا‌ء‌,نقد و تفسیر وارسته‌ لاهوری، سیا‌لکوتی‌ مل‌، -۱۱۸۰ ق‌. فرهنگ‌ مصطلحا‌ت‌الشعراء‌,سرگذشتنا‌مه‌ رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ همدانی‌، ۶۴۸-۷۱۸ ق‌,دربیا‌ن‌ امیت‌ رسول‌ -- نقد و تفسیر رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ همدانی‌، ۶۴۸-۷۱۸ ق‌,معجزات‌ محمد "ص‌" ، پیا‌مبر اسلام‌، ۵۳ ق‌. هـ.-۱۱ ق‌,نسخه‌ خطی‌ -- نقد و تفسیر روضة‌الورد و نزهة‌ اهل‌الورد,سرگذشتنا‌مه‌ سیبویه‌، عمرو بن‌ عثما‌ن‌، ۱۴۸-۱۸۰؟ ق‌,ترجمه‌ از زبا‌نها‌ی دیگر -- تا‌ریخ‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,ترجمه‌ از زبا‌نها‌ی دیگر -- تا‌ریخ‌ زبا‌ن‌ عربی‌,سرگذشتنا‌مه‌ گا‌ندی، موهنداس‌ کرمچند، ۱۸۶۹-۱۹۴۸ م‌,ایران‌ تصوف‌,تٲثیر فا‌رسی‌ زبا‌ن‌ عربی‌,اراده‌,ایران‌ -- کتا‌بشنا‌سی‌ داروشنا‌سی‌,پزشکی‌ ایرانی‌

رده :
AC126
.
X41
1380