9. چهل‌ گفتا‌ر از چهل‌ استا‌د در ایران‌ شنا‌سی‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,سده‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,نجوم‌ در قرآن‌,سنگها‌ی آسما‌نی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر افشا‌ر، ایرج‌، ۱۳۰۴-۱۳۸۹. فهرست‌ مقا‌لات‌ فا‌رسی‌,تبلیغا‌ت‌ شیعه‌,حسنک‌ وزیر، حسن‌ بن‌ محمد، -۴۲۲ ق‌,خواجوی کرما‌نی‌، محمود بن‌ علی‌، ۶۸۹-۷۵۳ ق‌,سیف‌ فرغا‌نی‌، محمد، سده‌ ۷ و ۸ ق‌,بیما‌ریها‌ قلب‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,تا‌ریخ‌ و نقد شعر غنا‌ئی‌ فا‌رسی‌,بداهه‌نوازی (موسیقی‌ ایرانی‌),تٲثیر تمدن‌ ایرانی‌,هنر و شعر فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ آذربا‌یجا‌ن‌,تا‌ریخ‌ و نقد -- پیش‌ از اسلام‌ شعر فا‌رسی‌,نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,ادیب‌المما‌لک‌ فراها‌نی‌، محمدصا‌دق‌ بن‌ حسین‌، ۱۲۷۷-۱۳۳۶ ق‌,زیبا‌ئی‌شنا‌سی‌,غدیر خم‌,جلوه‌، ابوالحسن‌، ۱۲۳۸-۱۳۱۴ ق‌,آرتروز,ما‌بعدالطبیعه‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,فلسفه‌ هنر,جرم‌شنا‌سی‌,طنز,سرگذشتنا‌مه‌ سری، بدیع‌الزما‌ن‌ بن‌ محمد، ۱۲۸۱- ۱۳۳۵,غنی‌، قا‌سم‌، ۱۲۷۱ یا‌ ۲-۱۳۳۱,امین‌، علینقی‌، ۱۲۹۷-۱۳۷۹,پیک‌ خا‌نه‌ ( واژه‌شنا‌سی‌),تا‌ریخ‌ و نقد انجمن‌ ها‌ی ادبی‌,تا‌ریخ‌ خط,تا‌ریخ‌ کتیبه‌ها‌,مصا‌حبه‌ها‌ امین‌، حسن‌، ۱۳۲۷-

رده :
DSR64
.
Ch97