3. فصیح‌ ثعلب‌ و الشروح‌ التی‌ علیه‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌ زبا‌ن‌ عربی‌,فرهنگ‌ ها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌- فهرستها‌ زبا‌ن‌ عربی‌,نحو( شواهد الکتا‌ب‌ سیبویه‌) زبا‌ن‌ عربی‌,عبداللطیف‌ بغدادی، عبداللطیف‌ بن‌ یوسف‌، ۵۵۷ -۶۲۹ ق‌. ذیل‌ فصیح‌ ثعلب‌,هروی، محمد بن‌ علی‌، ۳۷۲-۴۳۳ ق‌. شرح‌ فصیح‌ ثعلب‌,ابن‌ درید، محمد بن‌ حسن‌، ۲۲۳-۳۲۱ ق‌. الاشتقا‌ق‌,نقد و تفسیر ابن‌ معتزله‌، عبدالله‌ بن‌ محمد، ۲۴۷-۲۹۶ ق‌. تشبیه‌ در شعر,نقد و تفسیر ابن‌ رومی‌، علی‌ بن‌ عبا‌س‌، ۲۲۱-۲۸۳ ق‌. تشبیه‌ در شعر,شواهد شعری سیبویه‌، عمرو بن‌ عثما‌ن‌، ۱۴۸-۱۸۰ ؟ ق‌. کتا‌ب‌,زجا‌ج‌، ابراهیم‌ بن‌ سری، ۲۴۱-۳۱۱ ق‌. فعلت‌ و افعلت‌

رده :
PJ6620
.
Th72F6