8. آشنا‌یی‌ با‌ اسوه‌ها‌ (سلما‌ن‌ فا‌رسی‌، بلال‌، میثم‌ تما‌ر، مسلم‌ بن‌ عقیل‌، حبیب‌ بن‌ مظا‌هر، عبدالله‌ بن‌ مسعود، عما‌ر یا‌سر، حمزه‌ سیدالشهدا، عبا‌س‌ بن‌ علی‌(ع) و حجر بن‌ عدی)

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی قم (قم)

موضوع : صحا‌به‌,شخصیتها‌ی نمونه‌ - سرگذشتنا‌مه‌,سلما‌ن‌ فا‌رسی‌، -۳۶ق‌. - سرگذشتنا‌مه‌,بلال‌ بن‌ ریا‌ح‌، -۲۰ق‌. - سرگذشتنا‌مه‌,میثم‌ تما‌ر، -۶۰ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,مسلم‌ بن‌ عقیل‌، - ۶۰ق‌,حبیب‌ بن‌ مظا‌هر، ۶۱ -ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,عما‌ر یا‌سر، ۵۷ قبل‌ از هجرت‌ - ۳۷ق‌.- سرگذشتنا‌مه‌,عبدالله‌ بن‌ مسعود، - ۳۲ق‌,حمزه‌ بن‌ عبدالمطلب‌ (ع)، ۵۴ قبل‌ از هجرت‌ - ۳ق‌. - سرگذشتنا‌مه‌,عبا‌س‌ بن‌ علی‌ (ع)، ۲۶؟ - ۶۱ق‌,حجر بن‌ عدی، -۵۱ق‌. - سرگذشتنا‌مه‌

رده :
BP
۲۸
/
۶
/
م
۳
آ
۵ ۱۳۸۵