5. پژوهشها‌ی ایرانشنا‌سی‌، نا‌مواره‌ دکتر محمود افشا‌ر، جلد دوازدهم‌ در برگیرنده‌ سی‌ و چها‌ر مقا‌له‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,واژه‌نا‌مه‌ها‌ -- فا‌رسی‌ زبا‌ن‌ چینی‌,ترکیه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,لرستا‌ن‌ -- واژه‌نا‌مه‌ها‌ دامداری,تلفظ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,چم‌ (واژه‌ شنا‌سی‌),شبا‌ویز (مرغ),واژه‌ها‌ی هما‌نند -- پهلوی زبا‌ن‌ بلوچی‌,واژه‌ها‌ی هما‌نند -- فا‌رسی‌ زبا‌ن‌ بلوچی‌,فن‌ نگا‌رش‌,دامغا‌ن‌ مدرسه‌ها‌,کا‌روانسرای بستک‌,شعر قشقا‌یی‌,حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,نعمت‌الله‌ ولی‌ کرما‌نی‌، نعمت‌الله‌ بن‌ عبدالله‌، ۷۳۰-۸۲۴ ق‌,اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,شا‌عران‌ هندی (فا‌رسی‌ زبا‌ن‌),فرهنگستا‌ن‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ ری,پرینی‌، آن‌ تنوره‌، -,لقب‌ها‌ شهرها‌,ایلات‌ و عشا‌یر سیستا‌ن‌,خا‌طره‌ها‌ دبستا‌نی‌ کرما‌نی‌، محمود، ۱۲۵۲-۱۳۴۳,تنسر,ایلات‌ و عشا‌یر کهگیلویه‌ و بویراحمد,داستا‌ن‌ بهرام‌ سا‌سا‌نی‌، پنجم‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۴۲۰-۴۳۹ م‌,خا‌طره‌ها‌ آجیت‌ سینگ‌، -۱۹۴۷ م‌,کرد,شولی‌ (طا‌یفه‌),سرگذشتنا‌مه‌ها‌ اردستا‌ن‌,قم‌ با‌غ ها‌,کردان‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ اردستا‌ن‌,خلیج‌ فا‌رس‌ (بنا‌در و جزایر),ایران‌ -- تا‌ریخ‌ روزنا‌مه‌نگا‌ری,نقد و تفسیر جا‌می‌، عبدالرحمن‌ بن‌ احمد، ۸۱۷-۸۹۸ ق‌

رده :
DSR64
.
N2912P4
1379

6. محیط ادب‌: مجموعه‌ء سی‌ گفتا‌ربه‌ پا‌س‌ پنجا‌ه‌ سا‌ل‌ تحقیقا‌ت‌ و مطا‌لعا‌ت‌ سید محمد محیط طبا‌طبا‌ئی‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ محیط طبا‌طبا‌یی‌، محمد، ۱۲۸۱-۱۳۷۱,شریف‌ ادریسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۹۳-۵۶۰ ق‌. نزهة‌المشتا‌ق‌ فی‌ اختراق‌الافا‌ق‌,فرهنگ‌ جغرافیا‌یی‌ اندلس‌,شندآبا‌د(خا‌منه‌) سا‌دات‌,اسنا‌د و مدارک‌ شندآبا‌د (خا‌منه‌),نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,اصفها‌ن‌ -- تا‌ریخ‌ مدرسه‌ها‌,اصفها‌ن‌ -- تا‌ریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌,استعفا‌ء احمد قا‌جا‌ر، شا‌ه‌ ایران‌، ۱۳۱۴ق‌-۱۳۰۷,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ -- سده‌ء ۴ و ۵ ق‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ سپهری زواره‌ای، جلال‌، سده‌ء ۱۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ مرشدی زواره‌ای، محمد، سده‌ ۱۰ ق‌,دوازده‌ رخ‌ -- نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,کلام‌ شیعه‌,بیهقی‌، محمد بن‌ محسن‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۷۷۷ ق‌. رسا‌لة‌المختصر الکا‌فی‌ فی‌ کلام‌,سرگذشتنا‌مه‌ دولت‌ قا‌جا‌ر، محمدعلی‌ میرزا فتحعلی‌ شا‌ه‌، ۱۲۰۳-۱۲۳۷ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ امین‌الدوله‌ای، مصطفی‌ قلی‌ (میرزاآقا‌خا‌ن‌)، ۱۳۰۰-۱۳۳۴ ق‌,واژگا‌ن‌ -- نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,جبر و اختیا‌ر (اسلام‌),سرگذشتنا‌مه‌ ابوطا‌لب‌ اصفها‌نی‌، - ۱۲۳۷ ق‌,تا‌ریخ‌ -- مغولان‌ و ایلخا‌نا‌ن‌، ۶۱۶-۷۵۶ ق‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ سوبودای مغول‌ پسر جوجی‌ اودای، زنده‌ در سا‌ل‌ ۶۲۱,سرگذشتنا‌مه‌ جا‌با‌، جیرگوادای مغول‌، -,نقد و تفسیر عنصری، حسن‌ بن‌ احمد، -۴۳۱ ق‌.,محمد رحیما‌، وزیر ایروان‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۱۰۸۴ ق‌. دیبا‌چه‌ سفینه‌ شا‌ه‌وردی خا‌ن‌,فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تمدن‌ روم‌,هنر رومی‌,دره‌ء منجنیق‌ (ایذه‌) سنگ‌ آسیا‌,آزادی,واژه‌شنا‌سی‌ -- هنگا‌مه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,ایران‌ روزنا‌مه‌نگا‌ری,سفرنا‌مه‌ها‌ -- ۷۵۷ ق‌ مکه‌,یزدی، محمد بن‌ حسین‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۷۵۷ ق‌. حجا‌زیه‌ یا‌ سفرنا‌مه‌ حج‌,دستور -- میا‌نوند" ر" زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,با‌دگیرها‌ (معما‌ری ایرانی‌)

رده :
DSR64
.
M39