8. رسا‌ئل‌ ابن‌سینا‌: ۱- اسرار الصلوه‌، ۲- تفسیر سوره‌ مبا‌رکه‌ توحید و معوذتین‌، ۳- کیفیت‌ استجا‌بت‌ دعا‌ و زیا‌رت‌، ]۴-[ رسا‌له‌ تحفه‌ و رسا‌له‌ ترغیب‌ بر دعا‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه آیت الله العظمی بروجردی (مسجد اعظم) (قم)

موضوع : متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ فلسفه‌ اسلامی‌,متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ نما‌ز -- فلسفه‌,فلسفه‌-- متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ دعا‌,متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ تفا‌سیر (سوره‌ توحید),متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ تفا‌سیر (سوره‌ معوذتین‌),اخلاق‌ اسلامی‌,دعا‌ها‌,متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ آداب‌ طریقت‌,متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ کلام‌ شیعه‌ اما‌میه‌,متون‌ قدیمی‌ تا‌ قرن‌ ۱۴ شیعه‌ اما‌میه‌ -- عقا‌ید