17. ادبیا‌ت‌ انقلاب‌، انقلاب‌ ادبیا‌ت‌: مجموعه‌ مقا‌لات‌ کنگره‌ بررسی‌ تا‌ثیر اما‌م‌ خمینی‌ (س‌) و انقلاب‌ اسلامی‌ بر ادبیا‌ت‌ معا‌صر ۱۸ تا‌ ۲۰ مهر ۱۳۷۷، اصفها‌ن‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام (قم)

موضوع : تا‌ثیر-- ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌-- کنگره‌ ها‌ خمینی‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,نقد و تفسیر-- کنگره‌ ها‌ خمینی‌، روح‌ الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸,تا‌ریخ‌-- انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۵۷ - -- تا‌ثیر بر ادبیا‌ت‌-- مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ ایران‌,قرن‌ ۱۴-- تا‌ریخ‌ و نقد-- کنگره‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,مقا‌له‌ ها‌ و خطا‌به‌ ها‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ادبیا‌ت‌

رده :
PIR
۸۰۴۰
/
م
۹۹
ی
۸۷ ۱۳۷۷