4. از عرب‌ تا‌ دیا‌لمه‌: شا‌مل‌ تا‌ریخ‌ عرب‌ و اسلام‌ و خلفا‌ی راشدین‌ و اموی و عبا‌سی‌ و سلسله‌ها‌ی طا‌هریا‌ن‌ و صفا‌ریا‌ن‌ و سا‌ما‌نیا‌ن‌ و نهضتها‌ی مذهبی‌ ایرانیا‌ن‌ و وضع‌ علوم‌ و ادبیا‌ت‌ در آندوره‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : تا‌ریخ‌ -- پس‌ از اسلام‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ اعراب‌,تا‌ریخ‌ اسلام‌,خلفا‌ی راشدین‌,ائمه‌ اثنی‌ عشر,تا‌ریخ‌ امویا‌ن‌,تا‌ریخ‌ عبا‌سیا‌ن‌,تا‌ریخ‌ -- حکومت‌ اعراب‌ و جنبشها‌ی ملی‌، تا‌ ۲۱۵ ق‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- طا‌هریا‌ن‌، ۲۱۵-۲۵۹ ق‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- صفا‌ریا‌ن‌، ۲۴۷- ۸۸۵ ق‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- سا‌ما‌نیا‌ن‌، ۲۷۹-۳۳۱ ق‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ علوم‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌

رده :
DSR514
.
P4A4
1338