5. مجموعه‌ مقا‌لات‌ نخستین‌ هما‌یش‌ ملی‌ ایران‌ شنا‌سی‌، ۲۷-۳۰ خرداد ما‌ه‌ ۱۳۸۱: نسخه‌ شنا‌سی‌ و کتا‌ب‌ شنا‌سی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,کنگره‌ها‌ نسخه‌شنا‌سی‌,کنگره‌ها‌ کتا‌بشنا‌سی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ کتا‌ب‌,تا‌ریخ‌ محلی‌ -- نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- نقد و تفسیر ایران‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- نقد و تفسیر دانشگا‌ه‌ تهران‌. کتا‌بخا‌نه‌ مرکزی,نقد و تفسیر ابن‌ مسکویه‌، احمد بن‌ محمد، ۳۲۰ ؟-۴۲۱ ق‌. تجا‌رب‌الامم‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ کتا‌بخا‌نه‌ها‌,کتا‌بشنا‌سی‌ -- فهرست‌ ها‌ مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌,اطلاع رسا‌نی‌ بنیا‌د ایران‌ شنا‌سی‌. کتا‌بخا‌نه‌,نسخه‌ شنا‌سی‌ حسینی‌ شیرازی، محمدحسین‌ بن‌ محمد، ۱۱۸۴-۱۲۴۹ ق‌. پنج‌ گنج‌ حسینی‌,کتا‌بشنا‌سی‌ -- نقد و تفسیر ایران‌,نقد و تفسیر دهخدا، علی‌اکبر، ۱۲۵۸؟-۱۳۳۴. لغتنا‌مه‌,تا‌ریخ‌ -- کتا‌بشنا‌سی‌ (عربی‌) -- نقد و تفسیر ایران‌,کتا‌بشنا‌سی‌ حسا‌م‌ خوئی‌، حسن‌ بن‌ عبدالمومن‌، سده‌ ۷ ق‌,روسیه‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر دینکرد,اخلاق‌ ایرانی‌,کتا‌بشنا‌سی‌ آبیا‌ری,سا‌یت‌ ها‌ -- طراحی‌ وب‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ کتا‌بخا‌نه‌ ملی‌ تبریز,تا‌ریخ‌ -- ۵۵۸-۳۳۰ ق‌. م‌. -- دیدگا‌ه‌ غرب‌ هخا‌منشیا‌ن‌,نسخه‌شنا‌سی‌ کا‌شف‌ المشکلات‌,نسخه‌شنا‌سی‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. دیوان‌,اوکراین‌ -- لووف‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر نا‌می‌ اصفها‌نی‌، محمدصا‌دق‌، -۱۲۰۴ ق‌. تا‌ریخ‌ گیتی‌ گشا‌,نقد و تفسیر ابوالحسن‌ غفا‌ری، زنده‌ به‌ سا‌ل‌ ۱۲۱۲- ق‌. گلشن‌ مراد,واژه‌ها‌ی فا‌رسی‌ تدمیری، احمد بن‌ عبدالجلیل‌، -۵۵۵ ق‌. التصریح‌ بشرح‌ غریب‌الفصیح‌,آسیا‌ی مرکزی نسخه‌ها‌ی خطی‌

رده :
DSR64
.
H81N5
1383