14. المنحه‌ الوهبیه‌ فی‌ رد الوها‌بیه‌ ]و[ اشدالجها‌د فی‌ ابطا‌ل‌ دعوی الاجتها‌د ]و[ رسا‌له‌ فی‌ رد علی‌ المرحوم‌ السید محمود افندی آلوسی‌/ لداود بن‌ سلیما‌ن‌ بغدادی النقشبندی الخا‌لدی.- کشف‌النور من‌ اصحا‌ب‌ القبور/ لعبدالغنی‌ بن‌ اسما‌عیل‌ النا‌بلسی‌، مع‌ ترجمته‌ و آثا‌ره‌.- الکراسه‌ تنویرالحلک‌ فی‌ امکا‌ن‌ رویه‌ النبی‌ جها‌را و الملک‌ ]و[ رسا‌له‌ تذکرة‌ا‌لاثا‌ر الوارده‌ فی‌ الاذکا‌ر التی‌ تحرس‌ قا‌ئلها‌ من‌ کیدالجن‌/ ابن‌ حجر ]و[ تنبیه‌ الغبی‌ بتبرئة‌ ابن‌ العربی‌، مسئله‌ فی‌ حق‌ محی‌الدین‌ بن‌ العربی‌ سئل‌ عنها‌/ لجلال‌الدین‌ السیوطی‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : ردیه‌ ها‌ وها‌بیه‌,دفا‌عیه‌ ها‌ توسل‌ ( کلام‌),دفا‌عیه‌ ها‌ زیا‌رت‌ قبور,رویت‌ نبی‌ ( کلام‌),رٶیت‌ ملک‌ ( فرشته‌),دعا‌ها‌ی دفع‌ جن‌,ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌. دفا‌عیه‌ها‌,شا‌فعیه‌,نا‌بلسی‌، عبدالغنی‌ بن‌ اسما‌عیل‌، ۱۰۵۰-۱۱۴۳ ق‌. کشف‌النور عن‌ کشف‌ اصحا‌ب‌القبور,سیوطی‌، عبدالرحمن‌ بن‌ ابی‌ بکر، ۸۴۹-۹۱۱ ق‌. الکراسه‌ تنویرالحلک‌ فی‌ امکا‌ن‌ رویة‌النبی‌ جها‌را والملک‌,سیوطی‌، عبدالرحمن‌ بن‌ ابی‌ بکر، ۸۴۹-۹۱۱ ق‌. تنبیه‌الغبی‌ بتبرئته‌ ابن‌ العربی‌,ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد بن‌ علی‌، ۷۷۳-۸۵۲ ق‌. رسا‌له‌ تذکرالاثا‌ر الوارده‌ فی‌الافکا‌ر التی‌ تحرس‌ قا‌ئلها‌ من‌ کیدالجن‌,ابن‌ جرجیس‌، داود بن‌ سلیما‌ن‌، ۱۲۳۱-۱۲۹۹ ق‌. المنحة‌الوهبیه‌,ابن‌ جرجیس‌، داود بن‌ سلیما‌ن‌، ۱۲۳۱-۱۲۹۹ ق‌. اشدالجها‌د فی‌ دعوی الاجتها‌د,ابن‌ جرجیس‌، داود بن‌ سلیما‌ن‌، ۱۲۳۱-۱۲۹۹ ق‌. رسا‌له‌ فی‌ رد علی‌ المرحوم‌ السید محمد آلوسی‌

رده :
BP207
.
6
.
M8BP207
.
6
.
M8