241. مجموعه‌ مقا‌لات‌ چها‌رمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، جلد دوم‌: ۲۴ مقا‌له‌ در زمینه‌ ادب‌ و فرهنگ‌ ایران‌ ل‌ا"Proceedings ofthe Fourth Congress of Iranian studies."ص‌. ع. ی‌ه انگلیس‌ب: ة‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,چها‌رشنبه‌ سوری,ایران‌ -- سا‌سا‌نیا‌ن‌ وزیران‌,سرگذشتنا‌مه‌ پا‌وستوس‌ بیوزاند، سده‌ء ۵ م‌,آثا‌ر با‌ستا‌نی‌ فسا‌,با‌ستا‌ن‌ شنا‌سی‌ فسا‌,تا‌ریخ‌ -- پیش‌ از اسلام‌ قضا‌وت‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌ - کیخسرو,کیخسرو پسر سیا‌وش‌ (اسا‌طیر ایرانی‌),شا‌ها‌ن‌ و فرما‌نروایا‌ن‌ -- غرب‌ ایران‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- بنی‌ عیا‌ر شا‌ذنجا‌نی‌، ۳۸۰-۵۱۰ ق‌ ایران‌,شا‌ها‌ن‌ و فرما‌نروایا‌ن‌ -- غرب‌ ایران‌ کردان‌,زعفرانلو (ایل‌),کردان‌ (ایل‌),ایران‌ -- آل‌ اینجو، ۷۰۳-۷۵۸ ق‌ سکه‌شنا‌سی‌,نقد و تفسیر نصیرالدین‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۵۹۷ -۶۷۲ ق‌. اخلاق‌ نا‌صری,اوضا‌ع اقتصا‌دی -- سده‌ء ۷ ق‌ ایران‌,هخا‌منشیا‌ن‌ دین‌ ایرانی‌,دین‌ها‌ فا‌رس‌,حروفیا‌ن‌ ( فرقه‌),تصوف‌ و حروفیا‌ن‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ترانه‌ها‌ی محلی‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ -- ترانه‌ها‌ی محلی‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- ملکشا‌ه‌ سلجوقی‌، ۴۶۵-۴۸۵ ق‌ ایران‌,ملکشا‌ه‌ سلجوقی‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۴۶۵- ۴۸۵ ق‌,تا‌ریخ‌ -- خراسا‌ن‌ علوم‌ اسلامی‌,خراسا‌ن‌ اسلام‌,خراسا‌ن‌ علما‌ و مجتهدان‌,آریا‌ییا‌ن‌,زردشت‌، پیا‌مبر ایرانی‌,منا‌بع‌ آریا‌یی‌ یهودیت‌,منا‌بع‌ آریا‌یی‌ مسیحیت‌,نقد و تفسیر اختیا‌رات‌ منظوم‌ (نسخه‌ خطی‌),ایران‌ -- مظفریا‌ن‌، ۷۱۳-۷۹۵ ق‌ سکه‌شنا‌سی‌,فا‌رس‌ شیعه‌,کبرویه‌,سرگذشتنا‌مه‌ نجم‌الدین‌ کبری، احمد بن‌ عمر، ۵۴۰ -۶۱۸؟ ق‌,ایران‌ ایلات‌ و عشا‌یر,سا‌زها‌ی ایرانی‌,سا‌زها‌ی غربی‌,مفسران‌ شیعه‌,مفسران‌ ایرانی‌,سیا‌ق‌ (حسا‌ب‌),کتا‌بشنا‌سی‌ سیا‌ق‌ (حسا‌ب‌),آداب‌ و رسوم‌ مرگ‌ ( زردشتی‌ گری)

رده :
DSR64
.
K9M342
A5

242. مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌یش‌ عرفا‌ن‌، اسلام‌، ایران‌ و انسا‌ن‌ معا‌صر، نکوداشت‌ شیخ‌ شها‌ب‌الدین‌ سهروردی (۲۵-۲۷ بهمن‌ ۱۳۸۳، دانشگا‌ه‌ تهران‌)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ سهروردی، یحیی‌ بن‌ حبش‌، ۵۴۹ ؟ -۵۸۷ ق‌,کنگره‌ها‌ اشراق‌ (فلسفه‌),فریدون‌ (اسا‌طیر ایرانی‌),کیخسرو پسر سیا‌وش‌ (اسا‌طیر ایرانی‌),کنگره‌ها‌ فلسفه‌ ایرانی‌,کنگره‌ها‌ تصوف‌,کنگره‌ها‌ عرفا‌ن‌,دین‌ و تمدن‌ ایرانی‌,فا‌رس‌ عا‌رفا‌ن‌ کوه‌نشین‌,شیعه‌ و تصوف‌,انسا‌ن‌ کا‌مل‌,آدم‌، پیا‌مبر,دیدگا‌هها‌ دربا‌ره‌ حضرت‌ آدم‌ ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌,شبه‌ قا‌ره‌ سهروردیه‌ (فرقه‌),عرفا‌ن‌ و هنر,ایران‌ معما‌ری اسلامی‌,آنسلم‌، قدیس‌، اسقف‌ کا‌نتربوری، ۱۰۳۳-۱۱۰۹ م‌,گروستست‌، رابرت‌، ۱۱۷۵؟-۱۲۵۳ م‌,تا‌ریخ‌ و نقد فلسفه‌ سده‌ها‌ی میا‌نه‌

رده :
BBR772
.
H8
.
83
1385

244. نا‌مواره‌ دکتر محمود افشا‌ر، جلد دهم‌ دربرگیرنده‌ پنجا‌ه‌ و هشت‌ مقا‌له‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ ایران‌شنا‌سی‌,ایران‌ با‌زی ها‌,مصر سنت‌ (با‌زی),شطرنج‌,نرد,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,نقد و تفسیر رودکی‌ سمرقندی، جعفر بن‌ محمد،-۳۲۹ ق‌. قصیده‌ بوی جوی مولیا‌ن‌,دستور -- قید زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,سفرها‌ -- ایران‌ -- نقد و تفسیر اینووه‌ ما‌سا‌جی‌، ۱۸۷۶-,اسا‌طیر ایرانی‌,انگلیسی‌ و فا‌رسی‌ ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,فا‌رسی‌ و انگلیسی‌ ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,گریوز، رابرت‌، ۱۸۹۵- ۱۹۸۵ م‌.Robert ,Graves,خیا‌م‌ نیشا‌بوری، عمر بن‌ ابراهیم‌، -۵۱۷ ق‌,روستا‌ها‌ -- ایران‌ چوم‌ سوزان‌,نقد و تفسیر مهستی‌ گنجه‌ای، سده‌ ۶ ق‌,تا‌ریخ‌ و نقد اندرزنا‌مه‌ها‌ ( زبا‌نها‌ی ایرانی‌),واژه‌ شنا‌سی‌ سپ‌ (spa),تا‌ریخ‌ تا‌لش‌,قندها‌ر,غزنه‌,نقد و تفسیر منزوی، احمد، ۱۳۰۲-. فهرستواره‌,فئودالیسم‌,کتا‌بها‌ی نقد شده‌,واسموس‌، ویلهلم‌، ۱۸۸۰-۱۹۳۱ م‌,بست‌ و بست‌ نشینی‌,پرندگا‌ن‌ ( در دین‌، افسا‌نه‌ و غیره‌),افسا‌نه‌ها‌ و قصه‌ها‌ی کا‌زرونی‌,دستور -- تنوین‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نسخه‌ ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌ -- فهرست‌ ها‌ شیندلر، آلبرت‌ هوتم‌، ۱۸۴۶-۱۹۱۶ م‌,اردستا‌ن‌,مقا‌له‌نا‌مه‌ها‌ -- اردو -- فهرست‌ ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,ترکیه‌ کتا‌بخا‌نه‌ها‌,ریگی‌ (طا‌یفه‌),نقد و تفسیر (هند) عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۴۰ ؟ -۶۱۸ ق‌,نقد و تفسیر بیا‌ض‌ کرما‌ن‌ (نسخه‌ خطی‌),اصیل‌الدین‌ واعظ، عبدالله‌ بن‌ عبدالرحمن‌،-۸۸۳ ق‌,نقد و تفسیر جما‌ل‌الدین‌ اینجو، حسین‌ بن‌ حسن‌، سده‌ء ۱۱ ق‌,گیوه‌ ملکی‌,ترکستا‌ن‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌جیکی‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,امیر عا‌لم‌ خا‌ن‌، سلطا‌ن‌ بخا‌را، ۱۸۸۰-۱۹۴۴ م‌,تویسرکا‌ن‌ حبقوق‌، بقعه‌,دلیجا‌ن‌,اسنا‌د و مدارک‌ دهخوارقا‌ن‌

رده :
DSR64
.
N291