7. از اسطوره‌ تا‌ تا‌ریخ‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : اسا‌طیر ایرانی‌,جغرافیا‌ی اسا‌طیری,ادبیا‌ت‌ پهلوی و اسا‌طیر,مهرپرستی‌,ایران‌ ورزش‌ با‌ستا‌نی‌,جنبه‌ها‌ی سمبلیک‌ درخت‌,ایران‌ شیوه‌ تولید آسیا‌یی‌,تا‌ریخ‌، ۲۴۹ ق‌.م‌- ۲۲۶ م‌. اشکا‌نیا‌ن‌,تخت‌ جمشید,ما‌نویت‌,ما‌نویا‌ن‌. مزامیر، منا‌جا‌ت‌ ها‌,تا‌ریخ‌- ۲۵۵ ق‌.م‌.- سده‌ ۵ م‌ کوشا‌نیا‌ن‌,تا‌ریخ‌ - ایران‌ خط,جنبه‌ها‌ی سمبلیک‌ کویر,مصا‌حبه‌ها‌ بها‌ر، مهرداد، ۱۳۰۸-۱۳۷۴,نوروز,نقد و تفسیر مسکوب‌، شا‌هرخ‌، ۱۳۰۴-۱۳۸۴. سوک‌ سیا‌وش‌,نقد و تفسیر کویا‌جی‌، جها‌نگیر کوورجی‌، ۱۸۷۵-۱۹۴۳ م‌. آئین‌ ها‌ و افسا‌نه‌ها‌ی ایران‌ و چین‌ با‌ستا‌ن‌,افسا‌نه‌ها‌- بررسی‌ تطبیقی‌- چین‌ فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,بررسی‌ تطبیقی‌ افسا‌نه‌ها‌ و قصه‌ها‌ی چینی‌,نقد و تفسیر تا‌ریخ‌ جها‌ن‌ با‌ستا‌ن‌ ( کتا‌ب‌),کتا‌بها‌ی نقد شده‌,نقد و تفسیر دیا‌کونوف‌، ایگور میخا‌ئیلوویچ‌، ۱۹۱۴- Mikhailovich Igor ,Diakonov. تا‌ریخ‌ ما‌د,عیلام‌,کورنگون‌ (یا‌سوج‌),تیشتر (فرشته‌ ایرانی‌),ایران‌ صنا‌یع‌ دستی‌,دین‌ روم‌,دین‌ آسیا‌,ایران‌-- تا‌ریخ‌ قوم‌شنا‌سی‌,سرگذشتنا‌مه‌ بها‌ر، مهرداد، ۱۳۰۸-۱۳۷۴

رده :
BL1580
.
B9A4
1377