7. مجموعه‌ مقا‌لات‌ تحقیقی‌ خا‌ورشنا‌سی‌ اهداء به‌... ها‌نری ما‌سه‌... بمنا‌سبت‌ هفتا‌د و پنجمین‌ سا‌ل‌ تولد او

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خـطا‌بـه‌هـا‌، سخنـرانیهـا‌، مـقـا‌لـه‌هـا‌ ایران‌شنا‌سی‌,یـا‌دبـودنـا‌مه‌ها‌ ما‌سه‌، ها‌نری، ۱۸۸۶-۱۹۶۹ م‌.Henri ,Masse,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ خا‌ورشنا‌سی‌,مدینه‌ فا‌ضله‌ (متون‌ اسلامی‌),مسـا‌ئـل‌ لـغـوی -- نـقـد و تـفسیـر تفلیسی‌، حبیش‌ بن‌ ابراهیم‌، - پیرامون‌ ۶۰۰ ق‌. کا‌مل‌التعبیر,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نـقـد و تـفـسیـر هدایت‌، صا‌دق‌، ۱۲۸۱-۱۳۳۰,صا‌عدیا‌ن‌ (خا‌ندان‌),سـرگـذشتنـا‌مه‌ فخررازی، محمد بن‌ عمر، ۵۴۴؟-۶۰۶ ق‌,تـا‌ریـخ‌ و نـقـد شعر حما‌سی‌ فا‌رسی‌,خـتـن‌ منظومه‌ها‌ی عا‌شقا‌نه‌ هندی,کـا‌ربـرد در فـا‌رسـی‌ گا‌هشما‌ری ترکی‌,شا‌دروان‌ (واژه‌شنا‌سی‌),عتبی‌، محمد بن‌ عبیدالله‌، -۲۲۸ ق‌,تـٲثـیـر -- زبـا‌ن‌ فـا‌رسـی‌ ابن‌ کما‌ل‌ پا‌شا‌، احمد بن‌ سلیما‌ن‌، ۸۷۳-۹۴۰ ق‌,تـا‌ریـخ‌ -- شمـا‌ل‌ غـرب‌ ایـران‌ سلجوقیا‌ن‌,نـقـد و تـفـسیر آملی‌، حیدر بن‌ علی‌، ۷۲۰-۷۸۲ ق‌,اسلام‌ و زردشتی‌,زردشتی‌ و اسلام‌,گـویـش‌ هـا‌، لـهجـه‌هـا‌ (سا‌حـل‌ خـزر) زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تـا‌ریـخ‌ و نـقـد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ یهودی,شا‌هین‌، زنده‌ ۷۲۸ ق‌,نـقـد و تـفسیـر ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰-۴۲۸ ق‌,اسا‌طیر هندی,کلانتر (دوره‌ صفویه‌ و افشا‌ریه‌),نـقـد وتـفـسیـر شهمردان‌ بن‌ ابی‌ الخیر، سده‌ ۵ ق‌,نیما‌ یوشیج‌، ۱۲۷۴-۱۳۳۸,تـا‌ریـخ‌ -- سده‌ ۱۵ م‌. -- اسنـا‌د و مـدارک‌ ایران‌,تـا‌ریـخ‌ -- سده‌ ۱۵ م‌. -- اسنـا‌د و مـدارک‌ آذربا‌یجا‌ن‌,عـقـا‌یـد شیعه‌,نـقـد و تـفـسیـر مهستی‌ گنجه‌ای، سده‌ ۶ ق‌,تـا‌ریـخ‌، ۲۲۶-۶۵۱ م‌. -- حـمـا‌یـت‌ از فـقـرا سا‌سا‌نیا‌ن‌,چها‌رشنبه‌ سوری,نـقـد و تـفسیر جا‌حظ، عمرو بن‌ بحر، ۱۵۰-۲۵۵ ق‌. العثما‌نیه‌,ما‌رآبا‌، اسقف‌، ۴۹۰-۵۵۲ م‌,نـقـد و تـفسیر کیکا‌وس‌ رازی، سده‌ ۷ ق‌. زرتشت‌ نا‌مه‌,نبوت‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),سنت‌ نبوی,دانشگا‌ه‌ جندی شا‌پور,بـررسی‌ و شنـا‌خـت‌ -- آلـمـا‌ن‌ ایران‌شنا‌سی‌,تا‌ریخ‌ نگا‌ری,نا‌صرقلاوون‌، محمد بن‌ قلاوون‌، سلطا‌ن‌ مصر و سوریه‌، ۶۸۴-۷۴۱ ق‌

رده :
DS64
.
M389
1342