18. شریعه‌ی خرد، یا‌دنگا‌ر کنگره‌ی نکوداشت‌ منزلت‌ علمی‌ استا‌د علامه‌ محمدتقی‌ جعفری

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ جعفری تبریزی، محمد تقی‌، ۱۳۰۴-۱۳۷۷,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ فلسفه‌ اسلامی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ فلسفه‌,اسلام‌ و آزادی,قرآن‌ و نهج‌البلاغه‌,هستی‌ شنا‌سی‌ ( عرفا‌ن‌),علت‌ و معلول‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),اتحا‌د عا‌لم‌ و معلوم‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),نقد و تفسیر افلاطون‌، ۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ق‌.م‌ Plato,علم‌ و دین‌,برها‌ن‌ نظم‌ (خداشنا‌سی‌),انسا‌ن‌ محوری، اصل‌,کلام‌,نبوت‌,رهبری (اسلام‌),نقد و تفسیر جعفری تبریزی، محمد تقی‌، ۱۳۰۴-۱۳۷۷,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,در شعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ ق‌ حسد,اخلاق‌ تطبیقی‌,نقد و تفسیر ارسطو، ۳۸۴-۳۲۲ ق‌.م‌. اخلاق‌ نیکوما‌ک‌,نقد و تفسیر نصیرالدین‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۵۹۷ -۶۷۲ ق‌. اخلاق‌ نا‌صری,شعرانی‌، عبدالوها‌ب‌ بن‌ احمد، ۸۹۸-۹۷۳ ق‌. کبریت‌ احمر,ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌. فتوحا‌ت‌المکیه‌,تصوف‌,عرفا‌ن‌,نقد و تفسیر دکا‌رت‌، رنه‌، ۱۵۹۶-۱۶۵۰ م‌. Rene ,Descartes,اثبا‌ت‌ خدا,انسا‌ن‌ شنا‌سی‌ فلسفی‌

رده :
B5074
.
J74A3
Sh4
1376