14. آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ (۲) پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ... م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر آخ‍ری‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ (س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ )۱۳۸۴ - ۱۳۸۵

پدیدآورنده :

موضوع : ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌).,ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌).,ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (م‍ت‍وس‍طه‌).,دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا.

۳ نسخه از این کتاب در ۳ کتابخانه موجود است.