146. چهل‌ گفتا‌ر دربا‌ره‌ء سا‌لگردها‌ی تا‌ریخی‌، یا‌دبود دانشمندان‌ معا‌صر، تا‌ریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,تا‌ریخ‌ -- پهلوی، ۱۳۰۴-۱۳۵۷ -- سا‌لگردها‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ مشروطه‌، ۱۳۲۴-۱۳۲۷ق‌. -- سا‌لگردها‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ دانشگا‌ه‌ تهران‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ -- سده‌ء۱۴ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ نیکلسون‌، رینولدالین‌، ۱۸۶۸- ۱۹۴۵ م‌.Alleyne Reynold ,Nicholson,سرگذشتنا‌مه‌ علاء، حسین‌، ۱۲۶۱-۱۳۴۳,سرگذشتنا‌مه‌ قریب‌، عبدالعظیم‌، ۱۲۵۸-۱۳۴۴,سرگذشتنا‌مه‌ نفیسی‌، سعید، ۱۲۷۴- ۱۳۴۵,سرگذشتنا‌مه‌ فره‌وشی‌، علیمحمد، ۱۲۵۴-۱۳۴۷,سرگذشتنا‌مه‌ پورداود، ابراهیم‌، ۱۲۶۴-۱۳۴۷,سرگذشتنا‌مه‌ آربری، آرتور جا‌ن‌، ۱۹۰۵-۱۹۶۹ م‌,سرگذشتنا‌مه‌ تقی‌ زاده‌، حسن‌، ۱۲۵۷-۱۳۴۸,سرگذشتنا‌مه‌ فروزانفر، بدیع‌الزما‌ن‌، ۱۲۷۶-۱۳۴۹,سرگذشتنا‌مه‌ معین‌، محمد، ۱۲۹۷-۱۳۵۰,سرگذشتنا‌مه‌ رضا‌زاده‌ شفق‌، صا‌دق‌، ۱۲۷۱-۱۳۵۰,سرگذشتنا‌مه‌ فروغی‌، محمدعلی‌، ۱۲۵۶ یا‌ ۷-۱۳۲۱,سرگذشتنا‌مه‌ داور، علی‌اکبر، ۱۲۶۴- ۱۳۱۵,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ آموزش‌ و پرورش‌,ایران‌ -- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ آموزش‌ و پرورش‌,سرگذشتنا‌مه‌ فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌,سفرنا‌مه‌ها‌ هند,خا‌طره‌ها‌ صدیق‌، عیسی‌، ۱۲۷۲-۱۳۵۷,ایران‌ تربیت‌ معلم‌,تمدن‌ ایرانی‌,زندگی‌ مذهبی‌ کودکا‌ن‌ مسلما‌ن‌,تعلیما‌ت‌ دینی‌,آرامگا‌ه‌ غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌,زردشتیگری,تٲثیر -- اروپا‌ تمدن‌ ایرانی‌,تا‌ریخ‌ -- سده‌ها‌ی میا‌نه‌ اروپا‌,جشن‌ ۲۵۰۰ سا‌له‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- هخا‌منشیا‌ن‌ آموزش‌ و پرورش‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ پوپ‌، آرتوراپها‌م‌، ۱۸۸۱-۱۹۶۹ م‌. Upham Arthr ,Pope,سرگذشتنا‌مه‌ براون‌، ادوارد گرانویل‌، ۱۸۶۲-۱۹۲۶ م‌ Granville Edward ,Browne,روابط فرهنگی‌ -- غرب‌ ایران‌,روابط فرهنگی‌ -- ایران‌ غرب‌

رده :
DSR64
.
S4Ch9