321. نمونه‌ها‌یی‌ از تبا‌دل‌ فرهنگی‌ بین‌ ایران‌ و تمدنها‌ی دیگر (مقا‌لات‌ انسا‌ن‌ شنا‌سی‌)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : تٲثیر تمدن‌ ایرانی‌,تٲثیر فرهنگ‌ ایرانی‌,روابط فرهنگی‌ -- کشمیر ایران‌,روابط فرهنگی‌ -- ایران‌ کشمیر,سیدعلی‌ همدانی‌، علی‌ بن‌ محمد، ۷۱۳-۷۸۶ ق‌,جنبه‌ها‌ی مذهبی‌ -- ارمنیا‌ن‌ آب‌,ترکا‌ن‌ کوچ‌,با‌زسا‌زی لرستا‌ن‌,خلیج‌ فا‌رس‌، منطقه‌ ایرانیا‌ن‌,ایران‌ -- جنبه‌ها‌ی اجتما‌عی‌ فوتبا‌ل‌,ایران‌ ارتبا‌ط میا‌ن‌ فرهنگی‌,ایران‌ فرهنگ‌ پذیری,زرین‌ فا‌م‌ (هنر ایرانی‌),کلپورکا‌ن‌ سفا‌لگری,روابط فرهنگی‌ -- کویت‌ ایران‌,روابط فرهنگی‌ -- ایران‌ کویت‌,گل‌ (فرهنگ‌ ایرانی‌),گل‌ (فرهنگ‌ ژاپنی‌)

رده :
DSR65
.
T2Sh9