11. تسا‌ولات‌ فی‌ الفقه‌ و العقیده‌: مشروعیة‌ الشها‌دة‌ با‌لولایة‌ فی‌ الاذان‌، مشروعیة‌ السجود علی‌ التربة‌ الحسینیه‌ و النذر و الذبح‌ لاهل‌ القبور، قبض‌ الیدین‌ فی‌ الصلاة‌ و مشروعیة‌ الجمع‌ بین‌ الصلاتین‌، الخمس‌ فریضة‌ الهیه‌ شبها‌ت‌ و ردود، مشروعیة‌ التبرک‌ و فلسفة‌ التوسل‌ و دلیل‌ شرعیته‌، مشروعیة‌ النیا‌حة‌ علی‌ الحسین‌ (ع) و مشروعیة‌ الجزع علی‌ الحسین‌ (ع)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی فقه و اصول (قم)

موضوع : فقه‌ و اصول‌ - مجموعه‌ها‌,اذان‌ (فقه‌),سجده‌ بر تربت‌,نذورات‌ (فقه‌),ذبح‌ (فقه‌),نما‌ز (فقه‌),خمس‌ (فقه‌),تبرک‌ و توسل‌,حسین‌ بن‌ علی‌ (ع)، اما‌م‌ سوم‌، ۴-۶۱ق‌ - سوگواریها‌,فقه‌ جعفری - قرن‌ ۱۵ق‌,کلام‌ و عقا‌ید شیعه‌

رده :
BP
۱۴۷
/
۴
/
ص
۹
ت
۵