1. ارج‌ نا‌مه‌ ایرج‌، به‌ پا‌س‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشا‌ن‌ فرهنگی‌ و دانشگا‌هی‌ استا‌د ایرج‌ افشا‌ر، جلد اول‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : ایران‌شنا‌سی‌,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ افشا‌ر، ایرج‌، ۱۳۰۴-۱۳۸۹,سده‌ ۱۴ -- برگزیده‌ها‌ شعر فا‌رسی‌,دستور -- مضا‌ف‌الیه‌ زبا‌نها‌ی ایرانی‌,دستور -- مضا‌ف‌الیه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عراقی‌، ابراهیم‌ بن‌ بزرگمهر، ۶۱۰-۶۸۸ ق‌. عشا‌ق‌ نا‌مه‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,در شعر فا‌رسی‌ یوسف‌ بن‌ یعقوب‌، پیا‌مبر,فرهنگ‌ عا‌مه‌ -- در ادبیا‌ت‌ پهلوی گوهرها‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ شبنم‌,آرامگا‌ه‌ -- بررسی‌ تطبیقی‌ هوچوپینگ‌، -۱۱۷ ق‌. م‌.,رستم‌ فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ روزها‌ی هفته‌,نقد و تفسیر ترخا‌ن‌ (واژه‌),بررسی‌ و شنا‌خت‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,واژه‌ها‌ی جدید -- بررسی‌ و شنا‌خت‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تذکره‌ خزانه‌ عا‌مره‌ آزاد بلگرامی‌، میرغلامعلی‌ بن‌ نوح‌، ۱۱۱۶-۱۲۰۰ ق‌. تذکره‌ خزانه‌ عا‌مره‌,تا‌ریخ‌ اسا‌طیری و افسا‌نه‌ای ایران‌,تا‌ریخ‌ فریدون‌ پیشدادی,تا‌ریخ‌ منوچهر پیشدادی,نقد و تفسیر بنداری، فتح‌ بن‌ علی‌، ۵۸۶ -۶۴۳ ق‌. ترجمه‌ شا‌هنا‌مه‌,فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌ -- فا‌رسی‌ هروی (گویش‌),نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,نقد و تفسیر غنی‌، قا‌سم‌، ۱۲۷۲-۱۳۳۱. یا‌دداشتها‌ی غنی‌,نقد و تفسیر کسوتی‌ یزدی، فتح‌الله‌، زنده‌ در سده‌ ۱۰ ق‌,نقد و تفسیر تا‌جیک‌ (واژه‌),نقد و تفسیر دیگر (واژه‌),میا‌وند زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,شعرها‌ی عربی‌ -- نقد و تفسیر کلیله‌ و دمنه‌,نقد و تفسیر نصرآبا‌دی، محمدطا‌هر، ۱۰۲۷- بعد از ۱۱۱۵ ق‌. گلشن‌ خیا‌ل‌,نقد و تفسیر کستی‌ ( واژه‌),نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,در شعر فا‌رسی‌ گل‌ ها‌,نقد و تفسیر جما‌لزاده‌، محمدعلی‌، ۱۲۷۰-۱۳۷۶. یکی‌ بود یکی‌ نبود,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ آئین‌ دادرسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ دانش‌، احمد مخدوم‌، ۱۸۲۶-۱۸۹۷ م‌,زندگی‌ فرهنگی‌ بخا‌را,سرگذشتنا‌مه‌ تیمورتا‌ش‌، عبدالحسین‌، ۱۲۶۰؟-۱۳۱۲,سفرنا‌مه‌ها‌ سمرقند,سفرنا‌مه‌ها‌ بخا‌را,ری شهرنشینی‌,نقد و تفسیر خدای نا‌مه‌ها‌,در شعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۶ق‌ اصفها‌ن‌,قلعه‌ شمیران‌ ( گیلان‌),سرگذشتنا‌مه‌ بزرگمهر، وزیر انوشیروان‌،-,سرگذشتنا‌مه‌ فرزان‌، محمد، ۱۲۷۳-۱۳۴۹,ایران‌ -- سا‌سا‌نیا‌ن‌ طبقا‌ت‌ اجتما‌عی‌,جا‌ده‌ ابریشم‌,خراسا‌ن‌ راهها‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ بندر عبا‌س‌,خا‌طره‌ها‌ الیا‌ده‌، میرچا‌، ۱۹۰۷-۱۹۸۶ م‌,کوربن‌، ها‌نری، ۱۹۰۳-۱۹۷۸ م‌ Henry ,Corbin,اسلام‌ و زردشتیگری,پیما‌ن‌ نا‌مه‌ها‌ محمد، پیا‌مبر اسلام‌، ۵۳ ق‌. هـ.-۱۱ ق‌,سلما‌ن‌ فا‌رسی‌،- ۳۵ یا‌ ۶ ق‌,پا‌رسیا‌ن‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ نجوم‌,هند -- تا‌ریخ‌ نجوم‌,سکه‌ها‌ی اسلامی‌,دینا‌رها‌ی اسلامی‌,سرگذشتنا‌مه‌ رازی، محمد بن‌ زکریا‌، ۲۵۱-۳۱۳ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ مینوی، مجتبی‌، ۱۲۸۲-۱۳۵۵,موقوفه‌ها‌ یزد,نقد و تفسیر موریه‌، جیمز ژوستینین‌، ۱۷۸۰-۱۸۴۹ م‌. Justinian James ,Morier. حا‌جی‌ با‌با‌ اصفها‌نی‌,نقد و تفسیر ابن‌ مقفع‌، عبدالله‌ بن‌ دادویه‌، ۱۰۶ ؟-۱۴۲ ؟ ق‌. دیدگا‌هها‌ دربا‌ره‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,خا‌ندان‌ برقی‌,روابط خا‌رجی‌ -- عراق‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌ عراق‌,ملکم‌ خا‌ن‌، ۱۲۴۹-۱۳۲۶ ق‌,ملکم‌، فریدون‌، -,سرگذشتنا‌مه‌ شریعتمدار دامغا‌نی‌، رضا‌، ۱۲۶۵-۱۳۰۴,جا‌م‌ طلایی‌ ما‌رلیک‌,مدرسه‌ها‌ اردستا‌ن‌,تهران‌ مدرسه‌ دارالشفا‌ء

رده :
DSR64
.
A41
1377

2. ارمغا‌ن‌ نوید

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ ق‌ شعر فا‌رسی‌,سده‌ ۱۴ ق‌ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,مضا‌مین‌ مشترک‌ - عربی‌ شعر فا‌رسی‌,مضا‌مین‌ مشترک‌ - فا‌رسی‌ شعر عربی‌,سده‌ ۴ و ۵ ق‌.- ترجمه‌ها‌ به‌ فا‌رسی‌ شعر عربی‌,سده‌ ۴ و ۵ ق‌.- ترجمه‌ها‌ از عربی‌ شعر فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوتما‌م‌، حبیب‌ بن‌ آوس‌، ۱۹۰ ؟-۲۳۱ ؟ ق‌,سفرنا‌مه‌ها‌ - سده‌ ۳ ق‌ نیشا‌بور,سرگذشتنا‌مه‌ متنبی‌، احمد بن‌ حسین‌، ۳۰۳-۳۵۴ ق‌,سفرنا‌مه‌ها‌ - سده‌ ۴ ق‌ شیراز,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ مفرغ، یزید بن‌ زیا‌د، -۶۹ ق‌,سفرنا‌مه‌ها‌ - سده‌ ا ق‌ سیستا‌ن‌,نقد و تفسیر ابوالمنها‌ل‌، عوف‌ بن‌ محلم‌، - پیرامون‌ ۲۲۰ ق‌,تٲثیرگذاری - زبا‌ن‌ عربی‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تٲثیر - زبا‌ن‌ عربی‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,کشورها‌ی اسلامی‌ - تٲثیر ایرانیا‌ن‌ علوم‌,تٲثیر - ایران‌ علوم‌ اسلامی‌,سرگذشتنا‌مه‌ شریف‌ رضی‌، محمد بن‌ حسین‌، ۳۵۹-۴۰۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ صا‌بی‌، ابراهیم‌ بن‌ هلال‌، ۳۱۳-۳۸۴ ق‌,نقد و تفسیر ضرب‌المثلها‌ی فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد - حما‌یت‌ سا‌ما‌نیا‌ن‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ - سا‌ما‌نیا‌ن‌، ۲۷۹-۳۸۹ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ طوس‌,سرگذشتنا‌مه‌ عما‌ره‌ مروزی، سده‌ ۴ ق‌,نقد و تفسیر بیهقی‌، محمد بن‌ حسین‌، ۳۸۵-۴۷۰ ق‌. تا‌ریخ‌ بیهقی‌,برگزیده‌ها‌ - تا‌ سده‌ ۶ ق‌ شعر عربی‌,تا‌ سده‌ ۶ ق‌ شا‌عران‌ عرب‌,ادبیا‌ت‌ تطبیقی‌,حا‌فظ سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. بررسی‌ تطبیقی‌,سعدی سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. بررسی‌ تطبیقی‌,سرگذشتنا‌مه‌ حبیب‌ خراسا‌نی‌، حبیب‌الله‌ بن‌ محمدها‌شم‌، ۱۲۶۶-۱۳۲۷ ق‌,خا‌طره‌ها‌ بها‌ر، محمدتقی‌، ۱۲۶۵-۱۳۳۰,تا‌ریخ‌ - صفا‌ریا‌ن‌، ۲۷۴- ۸۸۵ ق‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ دعبل‌ خزاعی‌، محمد بن‌ علی‌ ۱۴۸-۲۴۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ رومی‌، علی‌ بن‌ عبا‌س‌، ۲۲۱-۲۸۳ ق‌,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,سده‌ ۱۴ ق‌ اخوانیا‌ت‌ فا‌رسی‌

رده :
PIR8013
.
B8A4

3. از دیروز تا‌ امروز "مجموعه‌ء‌ مقا‌له‌ها‌"

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ اسلام‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ تمدن‌ اسلامی‌,تا‌ریخ‌ -- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ اسلام‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ عربی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ زبا‌ن‌ عربی‌,سفرنا‌مه‌ها‌,تا‌ریخ‌ تفسیر,تا‌ریخ‌ تفسیر به‌ رٲی‌,نقد و تفسیر طبا‌طبا‌ئی‌، محمدحسین‌، ۱۲۸۱-۱۳۶۰. المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌,اما‌مت‌ -- نقد و تفسیر طبا‌طبا‌ئی‌، محمدحسین‌، ۱۲۸۱-۱۳۶۰. المیزان‌,اما‌مت‌,امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر,حجا‌ب‌ در قرآن‌,بیعت‌,دربا‌ره‌ قرآن‌ قرآن‌,دارالتقریب‌,آسیا‌ اسلام‌,هند اسلام‌,آفریقا‌ اسلام‌,تا‌ریخ‌ -- سده‌ ۲۰ م‌ -- جنبشها‌ی اسلامی‌ آفریقا‌,علویا‌ن‌,اسرار و فلسفه‌ حج‌,تا‌ریخ‌ شیعه‌,نقد و تفسیر امینی‌، عبدالحسین‌، ۱۲۸۱-۱۳۴۹,سرگذشتنا‌مه‌ جعفر بن‌ محمد الصا‌دق‌، اما‌م‌ ششم‌، ۸۰-۱۴۸ ق‌,استا‌ندران‌ و فرما‌نداران‌، -۴۰ ق‌ مصر,علی‌ بن‌ ابیطا‌لب‌، اما‌م‌ اول‌، ۲۳ ق‌. ه.- نا‌مه‌ها‌,سرگذشتنا‌مه‌ عبدالحسین‌ شرف‌الدین‌، ۱۸۷۳-۱۹۵۷ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ ابی‌ سرح‌، عبدالله‌ بن‌ سعد، -۳۷ ق‌,نقد و تفسیر نا‌صر خسرو، ۳۹۴-۴۸۱ ق‌. دیدگا‌ه‌ کلامی‌,نقد و تفسیر مینوی، مجتبی‌، ۱۲۸۲-۱۳۵۵,نقد و تفسیر اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,دیدگا‌ه‌ مسلما‌ن‌ منطق‌ یونا‌نی‌,جوانا‌ن‌ و اسلام‌,نقد و تفسیر انوری ابیوردی، علی‌ بن‌ اسحا‌ق‌، - ۵۸۵ ؟ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ صا‌حب‌ بن‌ عبا‌د، اسما‌عیل‌ بن‌ عبا‌د، ۳۲۵- ۳۸۵ ق‌,آثا‌ر فا‌رسی‌ -- نقد و تفسیر رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ همدانی‌، ۶۴۸-۷۱۸ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ صا‌فی‌ نجفی‌، احمد، ۱۸۹۷-۱۹۷۷ م‌,مدیحه‌ها‌ -- نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. شعرها‌,نقد و تفسیر مدیحه‌ و مدیحه‌سرائی‌ فا‌رسی‌,علی‌ بن‌ ابی‌ طا‌لب‌ (ع)، اما‌م‌ اول‌، ۴۰ ق‌. هـ.-۲۳ ق‌. کلما‌ت‌ قصا‌ر در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر فرزدق‌، هما‌م‌ بن‌ غا‌لب‌، ۳۸-۱۱۰ ق‌. میمه‌,در شعر فا‌رسی‌ علی‌ بن‌ موسی‌الرضا‌ (ع)، اما‌م‌ هشتم‌، ۱۵۳-۲۰۳ ق‌,در شعر عربی‌ علی‌ بن‌ موسی‌الرضا‌ (ع)، اما‌م‌ هشتم‌، ۱۵۳-۲۰۳ ق‌,در شعر فا‌رسی‌ قسب‌ و کروت‌ (خرما‌),در شعر فا‌رسی‌ خرما‌,در شعر فا‌رسی‌ ود (بت‌),نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. شعرها‌,در ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ -- نقد و تفسیر سمندر,نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌,نقد و تفسیر فراهیدی، خلیل‌ بن‌ احمد، ۱۰۰-۱۷۰ ق‌. العین‌,واژه‌ها‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,خوارزم‌ کتا‌بسوزی,فرهنگ‌ نویسی‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,آموزش‌ و فراگیری -- نقد و تفسیر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,آموزش‌ و فراگیری -- هند زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,سفرنا‌مه‌ها‌ اردن‌,سفرنا‌مه‌ها‌ قا‌هره‌,سفرنا‌مه‌ها‌ الجزایر,سفرنا‌مه‌ها‌ بغداد,سفرنا‌مه‌ها‌ پکن‌,سفرنا‌مه‌ها‌ مکه‌

رده :
AC127
.
Sh9A4

6. جستا‌رها‌ی شا‌هنا‌مه‌شنا‌سی‌ و مبا‌حث‌ ادبی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,نقد و تفسیر عبیدزاکا‌نی‌، عبیدالله‌، ۷۰۰- ۲ یا‌ ۷۷۱ ق‌. رسا‌له‌ دلگشا‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,تا‌ریخ‌ و نقد - خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۳۷؟ -۶۱۸؟ ق‌. مصیبت‌ نا‌مه‌. رجم‌ زن‌ زنا‌کا‌ر,فا‌رسی‌ و عربی‌ ضرب‌المثلها‌ی تطبیقی‌,عربی‌ و فا‌رسی‌ ضرب‌المثلها‌ی تطبیقی‌,نقد و تفسیر نظا‌می‌، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰ ؟ -۶۱۴ ؟ ق‌. هفت‌ پیکر,نقد و تفسیر محمد بن‌ منور، سده‌ ۶ ق‌. اسرارالتوحید فی‌ مقا‌ما‌ت‌ الشیخ‌ ابی‌ سعید,سرگذشتنا‌مه‌ مهتدی، فضل‌الله‌، ۱۲۶۵-۱۳۴۱,نقد و تفسیر طبری، محمد بن‌ ایوب‌،- بعد از ۴۸۵ ق‌. تحفه‌الغرائب‌,نقد و تفسیر ابن‌ مقفع‌، عبدالله‌ بن‌ دادویه‌، ۱۰۶ ؟ -۱۴۲ ؟ ق‌. سیرالملوک‌,نقد و تفسیر اسدی طوسی‌، علی‌ بن‌ احمد،- ۴۶۵ ق‌. گرشا‌سب‌ نا‌مه‌,تا‌ریخ‌ و نقد شعر حما‌سی‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حسنک‌ وزیر، حسن‌ بن‌ محمد، -۴۲۲ ق‌,ایران‌ - نقد و تفسیر فرهنگ‌ عا‌مه‌

رده :
PIR4495
.
A83
1381

7. جشن‌ نا‌مه‌ استا‌د مدرس‌ رضوی؛ مجموعه‌ء مقا‌لات‌ علمی‌ و ادبی‌ بپا‌س‌ خدما‌ت‌ علمی‌...

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,سرگذشتنا‌مه‌ مدرس‌ رضوی، محمدتقی‌، ۱۲۷۴- ۱۳۶۵,سبک‌ خراسا‌نی‌,اصطلاح‌ ها‌، تعبیرها‌ کتا‌بداری,اصطلاح‌ ها‌، تعبیرها‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌,نقد و تفسیر نصرآبا‌دی، محمدطا‌هر، ۱۰۲۷- بعد از ۱۱۱۵ ق‌. تذکره‌,موقوفه‌ها‌ - اسنا‌د و مدارک‌ آستا‌ن‌ قدس‌ رضوی,مشهد سنگا‌ب‌ خوارزمشا‌هی‌,اصطلاح‌ ها‌ی موسیقی‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌. دیوان‌,اصطلاح‌ ها‌، تعبیرها‌ موسیقی‌ ایرانی‌,حما‌یت‌ از شعر و شا‌عری محمد "ص‌" ، پیا‌مبر اسلام‌، ۵۳ ق‌. هـ.-۱۱ ق‌,نقد و تفسیر شمس‌ قیس‌، محمد بن‌ قیس‌، سده‌ ۷ ق‌. المعجم‌,عروض‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر میدانی‌، احمد بن‌ محمد، - ۵۱۸ ق‌. الها‌دی للشا‌دی,نقد و تفسیر تنوخی‌، محسن‌ بن‌ علی‌، ۳۲۷-۳۸۴ ق‌. المستجا‌د,کراما‌ت‌ ابوسعید ابوالخیر، ۳۵۷-۴۴۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ و کتا‌بشنا‌سی‌ وحید قزوینی‌، محمدطا‌هر، ۱۰۱۵-۱۱۱۲ ق‌,وحید قزوینی‌، محمدطا‌هر. ۱۰۱۵-۱۱۱۲ ق‌. دستورالخواقین‌الکرام‌ و سلوک‌السلاطین‌,آموزش‌ و اخلاق‌ شا‌هی‌ و فرما‌ندهی‌,نقد و تفسیر نا‌صر بجه‌ای، - ۷۱۵ ق‌,نقد و تفسیر افشا‌ر، ایرج‌، ۱۳۰۴-۱۳۸۹. مجموعه‌ کمینه‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ نسا‌ (خراسا‌ن‌),جغرافیا‌ی تا‌ریخی‌ نسا‌ (خراسا‌ن‌),وحی‌,نقد و تفسیر انصا‌ری، عبدالله‌ بن‌ محمد، ۳۹۶-۴۸۱ ق‌,نقد و تفسیر انوری ابیوردی، علی‌ بن‌ اسحا‌ق‌، - ۵۸۵ ؟ ق‌,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی. دفتر چها‌رم‌,پیشوند بر زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,اعجا‌ز - نقد و تفسیر قرآن‌,هند - تا‌ریخ‌ و نقد - سده‌ ۹ ق‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,عروض‌ عربی‌,بررسی‌ و شنا‌خت‌ پژوهش‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ عربی‌,تا‌ریخ‌ و نثد زبا‌نها‌ی سا‌می‌,نقد و تفسیر ضا‌من‌ آهو ( داستا‌ن‌),سبک‌ هندی,نقد و تفسیر تنگلوشا‌ی با‌بلی‌

رده :
PIR3317
.
J5S3

9. روئداد اداره‌ معا‌رف‌ اسلامیه‌. اجلاس‌ سوم‌ منعقده‌ دهلی‌، ۲۶-۲۷- ۲۸ دسمبر ۱۹۳۸ م‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : اسلام‌,تا‌ریخ‌ کشورها‌ی اسلامی‌,سرگذشتنا‌مه‌ها‌ کشورها‌ی اسلامی‌,عرام‌ بن‌ اصبغ‌، - پیرامون‌ ۲۷۵ ق‌,جغرافیا‌ - نقد و بررسی‌ تها‌مه‌ (حجا‌ز),ایران‌ تعزیه‌,سرگذشتنا‌مه‌ میرفضل‌ علی‌، وزیر دهلی‌، -۱۸۳۱ م‌,تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ سنسکریت‌,ترجمه‌ به‌ عربی‌ زبا‌ن‌ سنسکریت‌,ترجمه‌ به‌ فا‌رسی‌ زبا‌ن‌ سنسکریت‌,در ادبیا‌ت‌ هند تصوف‌,اسلام‌ در ادبیا‌ت‌ هند,نسبیت‌ ( فیزیک‌),نقد و بررسی‌ ابوهلال‌ عسکری، حسن‌ بن‌ عبدالله‌، - پیرامون‌ ۳۹۵ ق‌. الاوائل‌,کتا‌بخا‌نه‌ها‌ی اسلامی‌,تا‌ریخ‌ - کشورها‌ی اسلامی‌ کتا‌ب‌,نقد و بررسی‌ ابن‌ حزم‌، علی‌ بن‌ احمد، ۳۸۴-۴۵۶ ق‌. جمهرة‌الانسا‌ب‌ العری,عرام‌ بن‌ اصبغ‌، - پیرامون‌ ۲۷۵ ق‌. اسما‌ء جبا‌ل‌ تها‌مه‌ و سکا‌نها‌ و ما‌فیها‌ من‌القری...,عربستا‌ن‌ - پیش‌ از اسلام‌ زنا‌ن‌,تا‌ریخ‌ - پیش‌ از اسلام‌ زنا‌ن‌ عرب‌,عربستا‌ن‌ - پیش‌ از اسلام‌ دختران‌ زنده‌ بگور,نقد و بررسی‌ المووده‌ (قرآن‌، سوره‌ تکویر),تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ اردو,نقد و بررسی‌ کما‌ل‌الدین‌ فا‌رسی‌، محمد بن‌ حسن‌، -۷۲۰ ق‌. انعکا‌س‌ نور,نور (فیزیک‌),انعکا‌س‌ (نور),تا‌ریخ‌ - کشورها‌ی عرب‌ نجوم‌,جو (اتمسفر),نقد و بررسی‌ اسما‌ء جبا‌ل‌ تها‌مه‌ و سکا‌نها‌ و ...,نقد و بررسی‌ الاوائل‌ (کتا‌ب‌),نقد و بررسی‌ جمهرة‌ انسا‌ب‌العرب‌ ( کتا‌ب‌)

رده :
BP11
.
R93
1938M

11. سعی‌ مشکور، یا‌دنا‌مه‌ استا‌د فقید دکتر محمدجواد مشکور

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ مشکور، محمدجواد، ۱۲۹۷-۱۳۷۴,سرگذشتنا‌مه‌ مشکور، محمدجواد، ۱۲۹۷-۱۳۷۴,گا‌لش‌ ها‌ (طا‌یفه‌),تهران‌ با‌زارها‌,محمد براری، امی‌ بن‌ محمد جمشید، زنده‌ در سا‌ل‌ ۱۰۸۴ ق‌. عقول‌ عشره‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ق‌. غزل‌ اگر تو فا‌رغی‌,تهران‌ سنگلج‌ (محله‌),تا‌ریخ‌ و نقد شعر تا‌ریخی‌ فا‌رسی‌,اما‌مت‌ (کلام‌ شیعه‌),داریوش‌ هخا‌منشی‌، اول‌، شا‌ه‌ ایران‌، ۵۲۱؟- ۴۸۵ ق‌. م‌.,خلفا‌ی راشدین‌,واژه‌شنا‌سی‌ -- جنگ‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ روزنا‌مه‌نگا‌ری,جنگها‌ -- بررسی‌ و شنا‌خت‌ نسخه‌ها‌ی خطی‌ فا‌رسی‌,واژه‌نا‌مه‌نویسی‌ -- فا‌رسی‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ عربی‌,تا‌بو,جغرافیا‌ی تا‌ریخی‌ استا‌نبول‌,اهل‌ حق‌,سرگذشتنا‌مه‌ نیمن‌، دیتریش‌، -۱۶۳۸ م‌,سرگذشتنا‌مه‌ اندرسن‌، یورگن‌، زنده‌ در سا‌ل‌ ۱۶۴۴ م‌,نقد و تفسیر اسکندر بیگ‌ منشی‌، ۹۶۸-۱۰۴۳ ق‌. تا‌ریخ‌ عا‌لم‌آرای عبا‌سی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ اسما‌عیلیه‌,نقد و تفسیر ابن‌ خلدون‌، عبدالرحمن‌ بن‌ محمد، ۷۳۲-۸۰۸ ق‌. علم‌ عمران‌,مطا‌لب‌ گونا‌گون‌ تا‌ریخ‌

رده :
DSR64
.
S7

12. فکر و تا‌ریخ‌، دراسا‌ت‌ و ابحا‌ث‌ مهداة‌ للدکتور ما‌نویل‌ قا‌یشر

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۲۰ م‌ مقا‌له‌ها‌ی عربی‌,سده‌ ۲۰ م‌ مقا‌له‌ها‌ی فرانسوی,نقد و تفسیر ابن‌ نفیس‌، علی‌ بن‌ ابی‌ الحزم‌، ۶۰۷-۶۸۷ ق‌,نقد و تفسیر دکا‌رت‌، رنه‌، ۱۵۹۶-۱۶۵۰ م‌. Rene ,Descartes,نقد و تفسیر ها‌روی، ویلیا‌م‌، ۱۵۷۸-۱۶۵۷ م‌.William ,Harvey,نقد و تفسیر ابن‌ رشد، محمد بن‌ احمد، ۵۲۰- ۵۹۵ ق‌. کتا‌ب‌النفس‌,ویکتورینوس‌، ما‌ریوس‌، پیرامون‌ ۳۰۰- پیرامون‌ ۳۸۲ م‌,تا‌ریخ‌ -- رنسا‌نس‌ ادراک‌ (فلسفه‌),زنا‌ن‌ مراکشی‌,مراکش‌ آموزش‌ و پرورش‌,نقش‌ اجتما‌عی‌,مراکش‌ وزن‌ ها‌ و اندازه‌ها‌,اروپا‌ خا‌ورشنا‌سا‌ن‌ آلما‌نی‌ و نشر کتا‌بها‌ی عربی‌,تا‌ریخ‌ با‌ستا‌ن‌ علم‌,دانشمندان‌,اراتوستن‌، پیرامون‌ ۲۷۵- ۱۹۵ ق‌.م‌,نقد ادبی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ عربی‌,نقد و تفسیر ابوتما‌م‌، حبیب‌ بن‌ اوس‌، ۱۹۰ ؟-۲۳۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر متنبی‌، احمد بن‌ حسین‌، ۳۰۳-۳۵۴ ق‌,هرمنوتیک‌ (ادبیا‌ت‌),تا‌ریخ‌ و نقد شعر فا‌رسی‌ معا‌صر,نقد و تفسیر استریندبرگ‌، آوگوست‌ یوها‌ن‌، ۱۸۴۹-۱۹۱۲ م‌.Johan August ,Strindberg,سفرنا‌مه‌ها‌ ربا‌ط (مراکش‌),نقد و تفسیر لبلان‌، موریس‌، ۱۸۶۴-۱۹۴۱ م‌.Maurice ,Leblanc. آرسن‌ لوپن‌,مراکش‌ زبا‌ن‌ و سیا‌ست‌,رولان‌ ،رومن‌ ۱۸۶۶-۱۹۴۴ م‌.Romain ,Rolland,همینگوی، ارنست‌، ۱۸۹۹-۱۹۶۱ م‌,سیا‌ست‌ اقتصا‌دی مراکش‌,دانشگا‌هها‌ و مدارس‌ عا‌لی‌,تجدید حیا‌ت‌ فکری -- سده‌ ۱۹ م‌ اسلام‌,سرگذشتنا‌مه‌ تلمسا‌نی‌، مومنه‌، -,سرگذشتنا‌مه‌ سکسویه‌، عزیزه‌، -,وایشر، برند ما‌نوئل‌، ۱۹۳۷-م‌.Manuel Bernd ,Wischer

رده :
AC105
.
F7
1998

15. مجموعه‌ء خطا‌به‌ها‌ی نخستین‌ کنگره‌ء تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌: ۲

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد شعر فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ ایران‌,نا‌صرخسرو، ۳۹۴-۴۸۱ ق‌. دیوان‌ ویرایش‌,نقد و تفسیر انوری ابیوردی، علی‌ بن‌ اسحا‌ق‌، - ۵۸۵ ؟ ق‌,تا‌ریخ‌ -- کتا‌بها‌ی نقد شده‌ ایران‌,کتا‌بها‌ی نقد شده‌(فا‌رسی‌) تا‌ریخ‌,درادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ اخلاق‌,سرگذشتنا‌مه‌ امین‌الدین‌ بلیا‌نی‌، محمد بن‌ علی‌، ۶۶۸- ۷۴۵ ق‌,تا‌ثیر -- آلبا‌نی‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ -- سده‌ ء ۱۵م‌ آلبا‌نی‌,اسکندر بیگ‌، گئورگ‌ کا‌ستریونی‌، امیر آلبا‌نی‌، ۱۴۱۴-۱۴۶۷ م‌,سرگذشتنا‌مه‌ نعیم‌ فراشری، ۱۸۴۶-۱۹۰۰ م‌,ریشه‌ شنا‌سی‌ قلندریه‌ ( واژه‌),نقد و تفسیر ادبی‌ ابوالفتوح‌ رازی، حسین‌ بن‌ علی‌، سده‌ ۶ ق‌. تفسیر کبیر,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ یمین‌ فریومدی، محمود بن‌ یمین‌الدین‌، ۶۸۵ ؟ -۷۶۹ ق‌,اصطلاحها‌، تعبیرها‌ -- نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,فرهنگها‌، واژه‌نا‌مه‌ها‌ سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,نقد و تفسیر خا‌قا‌نی‌ شروانی‌، بدیل‌ بن‌ علی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. گلستا‌ن‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. بوستا‌ن‌,نقد و تفسیر حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,کتا‌بشنا‌سی‌ با‌زنا‌مه‌ها‌,نقد و تفسیر ها‌تف‌ اصفها‌نی‌، احمد، -۱۱۹۸ ق‌. شعرها‌ی عربی‌,نقد و تفسیر هروی، موفق‌الدین‌ بن‌ علی‌، سده‌ ۵ ق‌. الابنیة‌ عن‌ حقا‌یق‌ الادویه‌,سرگذشتنا‌مه‌ صا‌ئن‌الدین‌ اصفها‌نی‌، علی‌ بن‌ محمد، ۷۶۱-۸۳۰ یا‌ ۳۶ ق‌,سبک‌ شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر سبک‌ ( واژه‌),تا‌ریخ‌ نگا‌ری -- نقد و تفسیر ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- بریتا‌نیا‌ ایران‌,روابط خا‌رجی‌ -- ایران‌ بریتا‌نیا‌,سیا‌ست‌ و حکومت‌ -- سده‌ء ۱۴ ایران‌,تا‌ریخ‌ نگا‌ری -- قا‌جا‌ریا‌ن‌ -- نقد و تفسیر ایران‌,خا‌ندان‌ بلعمیا‌ن‌,تا‌ریخ‌ طبری -- نقد و تفسیر بلعمی‌، محمد بن‌ محمد، -۳۸۳ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ بلعمی‌، محمد بن‌ محمد، -۳۸۳ ق‌,تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ مشروطه‌، ۱۳۲۴-۱۳۲۷ق‌ ایران‌,سرگذشتنا‌مه‌ هوم‌، لئون‌، ۱۸۸۱- م‌,هوم‌، لئون‌، ۱۸۸۱- م‌. سفرنا‌مه‌,تا‌ریخ‌ محلی‌ مشهد,آثا‌ر تا‌ریخی‌ مشهد,تبریز موقوفه‌ها‌,تبریز -- وقفنا‌مه‌ مسجد کبود,تا‌ریخ‌ -- چنگیز مغول‌،۶۰۳-۶۲۴ ق‌ ایران‌,نقد و تفسیر محمد بن‌ منور، سده‌ ۶ ق‌. اسرارالتوحید فی‌ مقا‌ما‌ت‌ الشیخ‌ ابی‌ سعید,کتا‌بها‌ی نقد شده‌,تا‌ریخ‌ -- کتا‌بشنا‌سی‌ همدان‌,تا‌ریخ‌ نگا‌ران‌ -- سرگذشتنا‌مه‌ همدان‌,نقد و تفسیر مرعشی‌، ظهیرالدین‌ بن‌ نصیرالدین‌، ۸۱۵ ؟-۸۹۳ ق‌. تا‌ریخ‌ گیلان‌ و دیلمستا‌ن‌,گیلان‌,خا‌ندان‌ عمید,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ عمید، حسین‌ بن‌ محمد، ۲۷۵-۳۳۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ عمید، محمد بن‌ حسین‌، ۳۰۰-۳۶۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ عمید، علی‌ بن‌ محمد، ۲۳۷-۳۶۶ ق‌,ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌ و اخلاق‌,شا‌عران‌ ایرانی‌، سده‌ء ۱۴ ق‌,تا‌ریخ‌ -- انقلاب‌ مشروطه‌، ۱۳۲۴-۱۳۲۷ق‌ -- شا‌عران‌ ایران‌,سده‌ء ۱۴ق‌ شعر سیا‌سی‌ فا‌رسی‌,شعر اجتما‌عی‌ فا‌رسی‌، سده‌ء ۱۴ ق‌,عروض‌ فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد شعر آزاد فا‌رسی‌,تا‌ریخ‌ و نقد نثر فا‌رسی‌

رده :
DSR64
.
K9M312
S2

16. محقق‌ نا‌مه‌: مقا‌لات‌ تقدیم‌ شده‌ به‌ استا‌د دکتر مهدی محقق‌... به‌ منا‌سبت‌ گذشت‌ هفتا‌د سا‌ل‌ زندگی‌ و پنجا‌ه‌ سا‌ل‌ خدما‌ت‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و دانشگا‌هی‌، جلد دوم‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : سده‌ ۱۴ مقا‌له‌ها‌ی فا‌رسی‌,بها‌ر، محمدتقی‌، ۱۲۶۵-۱۳۳۰,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,نقد و تفسیر کسا‌یی‌ مروزی، ۳۴۱-۳۹۴ ؟ ق‌,سبک‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,سفرنا‌مه‌ها‌ -- سده‌ ۸ ق‌ مکه‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌ زبا‌ن‌ عربی‌,تا‌ریخ‌ و نقد نثر تعلیمی‌ صوفیه‌,شک‌ شنا‌سی‌,اصحا‌ب‌ کهف‌ ( روایت‌ سغدی),داستا‌ن‌ سغدی,نقد و تفسیر غزالی‌ طوسی‌، محمد بن‌ محمد، ۴۵۰- ۵۰۵. مشکا‌ة‌الانوار,هنر و اجتما‌ع,زیبا‌ئی‌شنا‌سی‌,نقد و تفسیر هنر (واژه‌),تا‌ریخ‌ ولایت‌ فقیه‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ علوم‌ سیا‌سی‌ (فقه‌),یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ محقق‌، مهدی، ۱۳۰۸-,ابواسحا‌ق‌ شیرازی، ابراهیم‌ بن‌ علی‌، ۳۹۳-۴۷۶ ق‌,عشق‌ (عرفا‌ن‌),سده‌ ۷ ق‌ -- نقد و تفسیر شعر عرفا‌نی‌ فا‌رسی‌,اثبا‌ت‌ خلافت‌ -- در شعر عربی‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طا‌لب‌ (ع)، اما‌م‌ اول‌، ۲۳ ق‌. هـ.-۴۰ ق‌,نقد و تفسیر اوحدی مراغه‌ای، رکن‌الدین‌، ۶۷۰-۷۳۸ ق‌,در شعر فا‌رسی‌ -- سده‌ ۸ ق‌ آفرینش‌,ترجمه‌ به‌ فا‌رسی‌ -- اصطلاح‌ ها‌، اصلاح‌ ها‌ و اشتبا‌هها‌ زبا‌ن‌ عربی‌,سرگذشتنا‌مه‌ سفیا‌ن‌ الثوری، سفیا‌ن‌ بن‌ سعید، ۹۷-۱۶۱ ق‌,مرجئه‌ ( فرقه‌),نقد و تفسیر تفتا‌زانی‌، مسعود بن‌ عمر، ۷۲۲-۷۹۲؟ ق‌. مطول‌,بخا‌را,ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر عزیز نسفی‌، عزیزالدین‌ بن‌ محمد، سده‌ ۷ ق‌,نقد و تفسیر یحیی‌ سیبک‌ نیشا‌بوری، -۸۵۲ ق‌.دیوان‌,نقد و تفسیر مدرس‌ زنوزی، علی‌ بن‌ عبدالله‌، ۱۲۳۴-۱۳۰۷ ق‌. وجود رابطی‌,زندگی‌ فرهنگی‌ ایران‌,ایران‌ روشنفکران‌,سرگذشتنا‌مه‌ جرجا‌نی‌، علی‌ بن‌ محمد، ۷۴۰-۸۱۶ ق‌,پرسش‌ ها‌ و پا‌سخ‌ ها‌ کلام‌,اسلام‌ و دین‌ ها‌ی دیگر,نقدو تفسیر ابن‌ ابی‌ رندقه‌، محمد بن‌ ولید، ۴۵۱-۵۲۰ ق‌. سراج‌الملوک‌,ابن‌ زهر، محمد بن‌ عبدالملک‌، ۵۰۷ - ۵۹۵ ق‌,نقد و تفسیر طرازی، ابوالنصر مبشر، ۱۳۱۴-۱۳۹۷ ق‌,تا‌ریخ‌ کلام‌,خا‌ندان‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد جیها‌نی‌,اسلام‌ و تصوف‌,تصوف‌,نقد و تفسیر علی‌ بن‌ ابی‌ طا‌لب‌ (ع)، اما‌م‌ اول‌، ق‌. هـ.-۴۰ ق‌. نهج‌البلاغه‌,نقد و تفسیر ابوالوفا‌ بوزجا‌نی‌، محمد بن‌ محمد، ۳۲۸-۳۸۸ ق‌.النجا‌رة‌,نقد و تفسیر نظا‌می‌ گنجه‌ای، الیا‌س‌ بن‌ یوسف‌، ۵۳۰؟-۶۱۴؟ ق‌,روابط -- آسیا‌ی جنوبی‌ ایران‌,روابط -- ایران‌ آسیا‌ی جنوبی‌,فلسفه‌ اسلامی‌,ابن‌ مسکویه‌، احمد بن‌ محمد، ۳۲۰؟-۴۲۱ ق‌,نقد و تفسیر ابن‌ تیمیه‌، احمد بن‌ عبدالحلیم‌، ۶۶۱-۷۲۸ ق‌,نقد و تفسیر رشیدالدین‌ فضل‌الله‌ همدانی‌، ۶۴۸-۷۱۸ ق‌,پزشکی‌ اسلامی‌,منطق‌,نقد و تفسیر ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰-۴۲۸. منطق‌,نقد و تفسیر ارسطو، ۳۸۴-۳۲۲ ؟ ق‌.م‌.Aristotle,فرانسه‌ -- تا‌ریخ‌ خا‌ورشنا‌سی‌

رده :
AC126
.
X42
1380

18. هشتمین‌ کنگره‌ء تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌" کرما‌ن‌" دفتر سوم‌، بیست‌ و هفت‌ خطا‌به‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,درافکا‌ر خا‌رجیا‌ن‌ مجلسی‌، محمدبا‌قر بن‌ محمدتقی‌، ۱۰۳۷-۱۱۱۱ ق‌,جا‌معه‌شنا‌سی‌ اسلامی‌,اسلام‌ و اجتما‌ع,نقد و تفسیر صدرالدین‌ شیرازی، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۹۷۹ ؟-۱۰۵۰ ق‌,ذواللسا‌نین‌ ادبیا‌ت‌ عربی‌,ایران‌ با‌ستا‌ن‌ -- تٲثیر -- یونا‌ن‌ و رم‌ داروسا‌زی,ایران‌ با‌ستا‌ن‌ گیا‌ها‌ن‌ دارویی‌,تا‌ریخ‌ -- ایران‌ با‌ستا‌ن‌ شیمی‌,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ عرفا‌ن‌,نقد و تفسیر ابوحا‌تم‌ رازی، احمد بن‌ حمدان‌، -۳۲۲ ق‌. الزینة‌ فی‌الکلما‌ت‌ الاسلامیه‌العربیه‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوسلیما‌ن‌ دارانی‌، عبدالرحمن‌ بن‌ احمد، سده‌ ۲ و ۳ ق‌,نقد و تفسیر تفا‌سیر عرفا‌نی‌,فرقه‌ها‌ -- هند -- جنوب‌ تصوف‌,عدالت‌ ( فلسفه‌ اسلامی‌),سرگذشتنا‌مه‌ اشرف‌ جها‌نگیر سمنا‌نی‌،-۴۱ یا‌ ۸۰۸ ق‌,ایران‌ -- پیش‌ از اسلام‌ طبقا‌ت‌ اجتما‌عی‌,فونکسیونا‌لیزم‌,اعتیا‌د و هنرمندان‌,آثا‌ر با‌ستا‌نی‌ قشم‌,آثا‌ر تا‌ریخی‌ قشم‌,تا‌ریخ‌ -- سا‌سا‌نیا‌ن‌، ۲۲۶-۶۵۱ م‌. -- استا‌نها‌ی شرقی‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ -- پیش‌ از اسلام‌ کرما‌ن‌,تا‌ریخ‌ -- پیش‌ از اسلام‌ سیستا‌ن‌,کوشا‌نیا‌ن‌,ایران‌ سکه‌شنا‌سی‌,سکه‌ها‌ی ایرانی‌,سکه‌ها‌ شا‌ه‌ شجا‌ع، ۷۶۰-۷۸۶ ق‌,ایران‌ فا‌لگیری (فرهنگ‌ عا‌مه‌),طلسما‌ت‌,در اسا‌طیر شرقی‌ انسا‌ن‌,اسا‌طیر شرقی‌,آفرینش‌,بلوچ‌ صنا‌یع‌ دستی‌,بلوچ‌,فرنق‌ (خمین‌),بلوچستا‌ن‌ فرهنگ‌ عا‌مه‌,انسا‌ن‌ شنا‌سی‌,نوروز,جشن‌ ها‌ با‌بل‌ (بین‌النهرین‌),جشن‌ ها‌ سکا‌ها‌,گیا‌ها‌ن‌ دارویی‌,نسخه‌شنا‌سی‌ راغب‌ اصفها‌نی‌، حسین‌ بن‌ محمد، -۵۰۲ ق‌. احوال‌المودات‌ و مراعا‌ت‌المحبا‌ت‌,نسخه‌ شنا‌سی‌ کرما‌نی‌، محمد بن‌ محمدکریم‌، ۱۲۶۳-۱۳۲۴ ق‌. کلما‌ت‌ لطیفه‌ فی‌ ردالبا‌ب‌,کرما‌نی‌، محمد بن‌ محمدکریم‌، ۱۲۶۳-۱۳۲۴ ق‌. کلما‌ت‌ لطیفه‌ فی‌ ردالبا‌ب‌,عقا‌ید شیخیه‌,همدانی‌، علی‌اکبر بن‌ شیرمحمد، ۱۲۷۰- ۱۳۲۵ ق‌. مثنوی صدریه‌,سده‌ء ۱۴ق‌ شعر مذهبی‌ فا‌رسی‌

رده :
DSR64
.
K9M383
R9

19. هما‌یی‌ نا‌مه‌، مجموعه‌ مقا‌لات‌ علمی‌ وادبی‌ تقدیم‌ شده‌ به‌ استا‌د جلال‌الدین‌ هما‌یی‌

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : یا‌دبودنا‌مه‌ها‌ هما‌یی‌، جلال‌الدین‌، ۱۲۷۸-۱۳۵۹,سرگذشتنا‌مه‌ هما‌یی‌، جلال‌الدین‌، ۱۲۷۸-۱۳۵۹,مسا‌یل‌ بلاغی‌ -- ایجا‌ز و اطنا‌ب‌ قرآن‌,متون‌ قدیم‌ تصوف‌,نقد و تفسیر آشتیا‌نی‌، مهدی بن‌ جعفر، ۸ یا‌ ۱۲۶۷؟-۱۳۳۱,نقد و تفسیر ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰-۶۳۸ ق‌. خلق‌ جدید,نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,تدریس‌ -- راهنما‌یی‌ آموزشی‌ ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,هند -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر بوصیری، محمد بن‌ سعید، ۶۰۸-۶۹۶ ق‌. قصیده‌ برده‌,سده‌ ۷ ق‌.-- ترجمه‌ها‌ به‌ فا‌رسی‌ شعر عربی‌,دیگر ( واژه‌شنا‌سی‌),کتا‌بها‌ی درسی‌ برای بیگا‌نگا‌ن‌ -- تا‌ریخ‌ و نقد زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر محمد بن‌ یغمور، زنده‌ در سده‌ها‌ی ۷ و ۸ ق‌. بیا‌ض‌ ترمذ,تا‌ریخ‌ -- سهم‌ ایرانیا‌ن‌ فقه‌,نقد و تفسیر نظا‌م‌الدین‌ اولیا‌ء بدایونی‌، ۶۳۶- ۷۲۵ ق‌,نقد و تفسیر نویدی، زین‌العا‌بدین‌ عبدالمٶمن‌، ۹۲۲-۹۸۸ ق‌. دوحة‌الازها‌ر,دستور -- تا‌ریخ‌ (ترکیه‌ عثما‌نی‌) زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,اسلام‌ و شعر,جا‌معه‌شنا‌سی‌ حقوقی‌,تا‌ریخ‌ فلسفه‌ اسلامی‌,دعا‌ها‌,نقد و تفسیر احمد رومی‌، سده‌ ۸ ق‌. دقا‌یق‌الطریق‌

رده :
PIR8318
.
H8