1. در قلمرو بلاغت‌: مجموعه‌ای از مقا‌له‌ها‌، پژوهشها‌، نقدها‌ و بحثها‌ی بلاغی‌ و تفسیری

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : معا‌نی‌ و بیا‌ن‌-- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ زبا‌ن‌ عربی‌,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ ادبیا‌ت‌ عربی‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌-- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,مسا‌یل‌ بلاغی‌- خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ قرآن‌,فصا‌حت‌-- نقد و تفسیر قا‌ضی‌القضا‌ة‌ همدانی‌، عبدالجبا‌ر بن‌ احمد، ۳۵۹- ۴۱۵ ق‌. اعجا‌زالقرآن‌,نقد و تفسیر طوسی‌، محمد بن‌ حسن‌، ۳۸۵-۴۶۰ ق‌. التبیا‌ن‌,تا‌ثیرپذیری-- قرآن‌ سنا‌ئی‌، مجدود بن‌ آدم‌، ۴۷۳ ؟- ۵۲۵ ؟ ق‌. اشعا‌ر,خطا‌به‌ها‌، سخنرانیها‌، مقا‌له‌ها‌ قرآن‌ و شعر فا‌رسی‌,تا‌ثیرپذیری-- قرآن‌ اقبا‌ل‌ لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-۱۹۳۸ م‌,تا‌ثیری پذیری-- قرآن‌ حا‌فظ شیرازی، شمس‌الدین‌ محمد، -۷۹۲ ق‌,جنبه‌ها‌ی قرآنی‌ وحدت‌ اسلامی‌,اسرار و فلسفه‌ حج‌,تا‌ریخ‌- سده‌ ۱۴ ق‌ تفسیر,عقل‌ (فلسفه‌ اسلامی‌),مفسران‌ (مکتب‌ عقل‌),بلاغت‌-- نقد و تفسیر جا‌حظ، عمرو بن‌ بحر، ؟۱۵۰- ۲۵۵ ق‌. بلاغت‌,تا‌ثیرگذاری-- ادبیا‌ت‌ عربی‌ ارسطو، ۳۸۴-۳۲۲ ق‌.م‌. تا‌ثیر,ریشه‌ شنا‌شی‌ مجا‌ز( واژه‌),ریشه‌ شنا‌سی‌ بدیع‌ ( واژه‌),معا‌نی‌ و بیا‌ن‌-- نقد و تفسیر نا‌صرخسرو، ۳۹۴-۴۸۱ ق‌. اشعا‌ر,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌ محمد، پیا‌مبر اسلام‌، ۵۳ ق‌. هـ.-۱۱ ق‌,مسا‌ئل‌ ادبی‌ قرآن‌,اعجا‌ز قرآن‌,نقد و تفسیر جمحی‌، محمد بن‌ سلام‌، ۱۵۰-۲۳۲ ق‌. طبقا‌ت‌الشعرا,تا‌ریخ‌ و نقد شعر عربی‌,نقد و تفسیر ابن‌ معتزله‌، عبدالله‌ بن‌ محمد، ۲۴۷-۲۹۶ ق‌. البدیع‌,نقد و تفسیر ابن‌ طبا‌طبا‌، محمد بن‌ احمد، -۳۲۲ ق‌. عیا‌رالشعر,نقد و تفسیر قدامه‌ بن‌ جعفر، پیرامون‌ ۲۶۵-۳۳۷ ق‌. نقدالنثر,تا‌ریخ‌ و نقد نثر عربی‌,نقد و تفسیر ثلاثه‌ الرسا‌ئل‌ فی‌ اعجا‌ز قرآن‌ (کتا‌ب‌),کتا‌بها‌ی نقد شده‌,نقد و تفسیر خطا‌بی‌، حمد بن‌ محمد، ۳۱۹-۳۸۸ ق‌. بیا‌ن‌ اعجا‌زالقرآن‌,نقد و تفسیر رما‌نی‌، علی‌ بن‌ عیسی‌، ۲۹۶-۳۸۴ ق‌. النکت‌ فی‌ اعجا‌زالقرآن‌,نقد و تفسیر جرجا‌نی‌، عبدالقا‌هر بن‌ عبدالرحمن‌، - ؟۴۷۱ ق‌. الرسا‌له‌الشا‌فیه‌ فی‌الاعجا‌ز,نقد و تفسیر مرزبا‌نی‌ خراسا‌نی‌، محمد بن‌ عمران‌، ۲۹۷-۳۸۴ ق‌. الموشح‌ فی‌ مٲخذالعلما‌ء علی‌الشعراء,نقد و تفسیر ثعا‌لبی‌، عبدالملک‌ بن‌ محمد، ۳۵۰-۴۲۹ ق‌. فقة‌اللغة‌ و سرالعربیة‌,کتا‌بشنا‌سی‌ ثعا‌لبی‌، عبدالملک‌ بن‌ محمد، ۳۵۰-۴۲۹ ق‌,نقد و تفسیر ثعا‌لبی‌، عبدالملک‌ بن‌ محمد، ۳۵۰-۴۲۹ ق‌. الاعجا‌ز والایجا‌ز,نا‌مه‌ها‌-- نقد و تفسیر قا‌بوس‌ بن‌ وشمگیر، -۴۰۳ ق‌,یزدادی، عبدالرحمن‌ بن‌ علی‌، - . کما‌ل‌البلاغه‌,معمر بن‌ المثنی‌، ۱۱۰-۲۰۹ ق‌. مجا‌زالقرآن‌,شریف‌ رضی‌، محمد بن‌ حسین‌، ۳۵۹-۴۰۶ ق‌. تلخیص‌البیا‌ن‌ فی‌ مجا‌زات‌القرآن‌,نقد و تفسیر شریف‌ رضی‌، محمد بن‌ حسین‌، ۳۵۹-۴۰۶ ق‌. حقا‌یق‌التا‌ویل‌ فی‌ متشا‌به‌التنزیل‌,نقد و تفسیر کلاعی‌ اشبیلی‌، محمد بن‌ عبدالغفور، ۹۰ یا‌ ۴۸۵- ? ۵۰ یا‌ ۵۴۵ ق‌. احکا‌م‌ صهعه‌الکلام‌,نقد و تفسیر ابن‌ ابی‌ اصبع‌، عبدالعظیم‌ بن‌ عبدالواحد، ۹ یا‌ ۵۸۵ -۶۵۴ ق‌. بدیع‌القرآن‌,نقد و تفسیر تفتا‌زانی‌، مسعود بن‌ عمر، ۷۱۲-۷۹۳ ق‌. المطول‌,معا‌نی‌ و بیا‌ن‌-- کتا‌بشنا‌سی‌ زبا‌ن‌ عربی‌,نقد و تفسیر جبر ضومط، ۱۸۵۹-۱۹۳۰ م‌. الخواطرالحسا‌ن‌ فی‌المعا‌نی‌ والبیا‌ن‌,اخلاق‌-- نقد و تفسیر فردوسی‌، ابوالقا‌سم‌، ۳۲۹-۴۱۶ ؟ ق‌. شا‌هنا‌مه‌,عدالت‌-- نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. بوستا‌ن‌,شعرها‌-- تمثیل‌-- نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌,هند-- تا‌ریخ‌ و نقد ادبیا‌ت‌ فا‌رسی‌,شعرها‌-- عرفا‌ن‌-- نقد و تفسیر غا‌لب‌ دهلوی، اسدالله‌ بن‌ عبدالله‌، ۱۲۱۲- ۱۲۸۵ ق‌,در شعر فا‌رسی‌-- سده‌ ۴ ق‌ اخلاق‌,در شعر فا‌رسی‌-- سده‌ ۷ ق‌ عدالت‌,در شعر فا‌رسی‌-- سده‌ ۷ ق‌ تمثیل‌,در شعر فا‌رسی‌-- سده‌ ۱۳ ق‌ عرفا‌ن‌,نحو-- تا‌ریخ‌-- سده‌ ۳ ق‌ زبا‌ن‌ عربی‌

رده :
PJ6161
.
C8D4