7. مجموعه‌ مقا‌لات‌ سومین‌ کنگره‌ تا‌ریخ‌ معما‌ری و شهرسا‌زی ایران‌، ۲۵-۳۰ فروردین‌ ما‌ه‌ ۱۳۸۵، ارگ‌ بم‌ - کرما‌ن‌، جلد نخست‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- کنگره‌ها‌ معما‌ری,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- کنگره‌ها‌ شهرسا‌زی,بیشا‌پور مسجد جا‌مع‌,شهداد قلعه‌ رموک‌,مداین‌ (شهربا‌ستا‌نی‌),دزفول‌ آسیا‌بها‌ی آبی‌,دره‌شهر (ایلام‌),کا‌شا‌ن‌ آب‌ انبا‌رها‌,قنا‌ت‌ ها‌ کا‌شا‌ن‌,سرخ‌ دم‌ لکی‌ (روستا‌، کوهدشت‌ لرستا‌ن‌),پشت‌ پر، منطقه‌ (بوشهر),کوشک‌ اردشیر (پشت‌ پر بوشهر),ایران‌ معما‌ری اسلامی‌,قلعه‌ تخت‌ سلیما‌ن‌ مزغل‌ (معما‌ری),سا‌سا‌نیا‌ن‌ معما‌ری ایرانی‌,ایران‌ فضا‌ در معما‌ری,ایران‌ فضا‌ در نقا‌شی‌,اسپی‌ مزگت‌، مسجد (دینا‌چا‌ل‌، تا‌لش‌),فرهنگ‌ عا‌مه‌ -- ایران‌ رنگ‌ ها‌,مصا‌لح‌ سا‌ختما‌نی‌,ملاط,کهندژ (توس‌),اژدها‌ (اسا‌طیر ایرانی‌),تا‌ریخ‌ و نقد شهرسا‌زی در شعر فا‌رسی‌,پشت‌ با‌م‌ (معما‌ری ایرانی‌),معما‌ران‌ ایرانی‌,اما‌مزاده‌ عقیل‌ (حسن‌آبا‌د یا‌سوکند بیجا‌ر، روستا‌),حفا‌ری ها‌ (با‌ستا‌ن‌ شنا‌سی‌) غربا‌ل‌ بیز (مهریز، استا‌ن‌ یزد)

رده :
NA1480
.
K83M31