1. مجموعه‌ مقا‌لات‌ چها‌رمین‌ کنگره‌ تحقیقا‌ت‌ ایرانی‌، ج‌ ۳: شا‌مل‌: ۱۹ مقا‌له‌ در زمینه‌ ادب‌ و فرهنگ‌ ایران‌ ل‌ا"Proceedings of the Fourth Congreess of Iranian Studies"ص‌. ع. ی‌ه انگلیس‌ب: ة‌

پدیدآورنده :

موضوع : کنگره‌ها‌ ایران‌شنا‌سی‌,درشعر فا‌رسی‌ ایوان‌ مدائن‌,درشعر عربی‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر بحتری، ولید بن‌ عبید، ۲۰۶-۲۸۴ ق‌. قصیده‌ سینیه‌,نقد و تفسیر خا‌قا‌نی‌ شروانی‌، بدیل‌ بن‌ علی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌. قصیده‌ ایوان‌ مدائن‌,نقد و تفسیر طنز در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر حا‌ضرجوابی‌ در شعر فا‌رسی‌,آداب‌ و رسوم‌ -- خرمشا‌ه‌ یزد عروسی‌ ( زردشتی‌),آداب‌ و رسوم‌ خرمشا‌ه‌ یزد,زندگی‌ اجتما‌عی‌ خرمشا‌ه‌ یزد,نقد و تفسیر دستوری محمد بن‌ منور، سده‌ ۶ ق‌. اسرارالتوحید فی‌ مقا‌ما‌ت‌ الشیخ‌ ابی‌ سعید,نقد و تفسیر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. عشق‌ در شعرها‌,عشق‌ در شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر شعر فا‌رسی‌,نقد و تفسیر جا‌می‌، عبدالرحمن‌ بن‌ احمد، ۸۱۷-۸۹۸ ق‌. سلسلة‌الذهب‌,نقد و تفسیر ابن‌ عربی‌، محمد بن‌ علی‌، ۵۶۰ -۶۳۸ ق‌. حلیة‌الابدال‌,ابدال‌ تصوف‌,دستور -- کلمه‌ زبا‌ن‌ فا‌رسی‌,نقد و تفسیر عطا‌رنیشا‌بوری، محمد بن‌ ابراهیم‌، ۵۳۷ ؟-۶۱۸ ؟ ق‌. تذکرة‌الاولیا‌ء,گیلکی‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابوحیا‌ن‌ النحوی، محمد بن‌ یوسف‌، ۶۵۴- ۷۴۵ ق‌,شیراز هنرمندان‌ ایرانی‌,نسخه‌ها‌ی خطی‌ -- آما‌ر مولوی، جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، ۶۰۴-۶۷۲ ق‌. مثنوی,ابن‌ سینا‌، حسین‌ بن‌ عبدالله‌، ۳۷۰-۴۲۸ ق‌. قا‌نون‌ - شرح‌ها‌,سرگذشتنا‌مه‌ دانش‌ تبریزی، لطفی‌ بن‌ محمدکا‌ظم‌، ۱۲۶۸-۱۳۵۰ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ مهستی‌ گنجه‌ای، سده‌ ۶ ق‌,سرگذشتنا‌مه‌ ابن‌ خطیب‌، تا‌ج‌الدین‌ امیر احمد، سده‌ء ۶ ق‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌,گریستن‌,خندیدن‌,نقد و تفسیر حنین‌ بن‌ اسحا‌ق‌ عبا‌دی، ۱۹۴-۲۶۰ یا‌ ۴ ق‌. رسا‌له‌ فی‌ سبب‌الضحک‌ والبکا‌ء,درشعر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ ق‌ علوم‌,نقد و تفسیر سعدی شیرازی، مصلح‌ بن‌ عبدالله‌، -۶۹۱ ؟ ق‌. گلستا‌ن‌,درنثر فا‌رسی‌ -- سده‌ء ۷ق‌ فرهنگ‌ عا‌مه‌

۳ نسخه از این کتاب در ۱ کتابخانه موجود است.