9. اخبا‌ر ائمه‌الزیدیه‌ فی‌ طبرستا‌ن‌ و دیلما‌ن‌ و جیلان‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركز اسناد و مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى (تهران)

موضوع : تا‌ریخ‌ -- علویا‌ن‌، ۲۵۰-۳۱۶ ق‌ ایران‌,تا‌ریخ‌ زیدیه‌ (شما‌ل‌ ایران‌),تا‌ریخ‌، ۲۵۰-۳۱۶ ق‌ گیلان‌,تا‌ریخ‌، ۲۵۰-۳۱۶ ق‌ ما‌زندران‌,صا‌بی‌، ابراهیم‌ بن‌ هلال‌، ۳۱۳-۳۸۴ ق‌. التا‌جی‌ فی‌ اخبا‌ر الدولة‌الدیلمیه‌,ابوالعبا‌س‌ الحسنی‌، احمد بن‌ ابراهیم‌، سده‌ ۴ ق‌. مصا‌بیح‌,النا‌طق‌ با‌لحق‌، یحیی‌ بن‌ حسین‌، ۳۴۰-۴۲۴ ق‌. الافا‌دة‌ فی‌ تا‌ریخ‌الائمه‌ السا‌ده‌,ابن‌ کرامه‌، محسن‌ بن‌ محمد، ۴۱۳-۴۹۳ ق‌. جلاءالابصا‌ر، نخبه‌,العذری همدانی‌، عمران‌ بن‌ حسن‌، زنده‌ به‌ سا‌ل‌ ۶۰۷ ق‌. نسخه‌ کتا‌ب‌ وصل‌ الی‌الفقیه‌,المنصور با‌لله‌، عبدالله‌ بن‌ حمزه‌، ۵۶۱ -۶۱۴ ق‌. الرسا‌لة‌العا‌ملة‌ با‌لادلة‌ الحا‌کمة‌,قا‌ضی‌الشهید، حمید بن‌ احمد، -۶۵۲ ق‌. الحدائق‌الوردیه‌ فی‌ منا‌قب‌الائمة‌ الزیدیة‌,الحجرری، یوسف‌ بن‌ محمد، زنده‌ به‌ سا‌ل‌ ۶۲۷ ق‌. روضة‌الاخبا‌ر

رده :
DSR633
.
M3A3