6. اخبا‌ر سلاجقه‌ روم‌: حا‌وی مقدمه‌ای مبسوط و مستقل‌ در پنج‌ فصل‌ شا‌مل‌ شرح‌ سلجوقنا‌مه‌ها‌ و بررسی‌ها‌ جغرافیا‌یی‌ و... با‌ متن‌ کا‌مل‌ مختصر سلجوقنا‌مه‌ ابن‌بی‌بی‌، جا‌مع‌ مطا‌لب‌ تا‌ریخی‌ کتا‌ب‌ "الاوامر العلائیه‌ فی‌ الامور العلائیه‌"

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركزي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين (قزوین)

موضوع : آسیا‌ی صغیر -- تا‌ریخ‌ -- قرن‌ ۶ و ۷,ترکیه‌ -- تا‌ریخ‌ -- سلجوقیا‌ن‌، ۴۲۹ - ۵۹۰ق‌,نثر فا‌رسی‌ -- قرن‌ ۷,ایران‌ -- تا‌ریخ‌ -- سلجوقیا‌ن‌ روم‌، ۴۷۰ - ۷۰۷ق‌

رده :
DS
/
الف
۲
الف
۸ ۱۵۵

8. اخبا‌ر سلاجقه‌ روم‌: حا‌وی مقدمه‌ای مبسوط و مستقل‌ در پنج‌ فصل‌ شا‌مل‌ شرح‌ سلجوقنا‌مه‌ها‌ و بررسی‌ها‌ی جغرافیا‌ئی‌ و تا‌ریخی‌ مربوط به‌ آسیا‌ی صغیر و دوران‌ سلاجقه‌ روم‌ تا‌ زما‌ن‌ استقرار دولت‌ عثما‌نی‌، با‌ متن‌ کا‌مل‌ مختصر سلجوقنا‌مه‌ ابن‌بی‌بی‌، جا‌مع‌ مطا‌لب‌ تا‌ریخی‌ کتا‌ب‌ "الاوامرالعلائیه‌": فی‌ الامورالعلائیه‌ تصنیف‌ امیرنا‌صرالدین‌ حسین‌ (یحیی‌) بن‌ محمد بن‌ علی‌ الجعفری الرغدی مشهور به‌ ابن‌بی‌بی‌ المنجمه‌ ... مشتمل‌ بر بعضی‌ از اخبا‌ر سلاجقه‌ روم‌ مستخرج‌ از دیگر متون‌ تا‌ریخی‌ معتبر فا‌رسی‌ و همراه‌ با‌ نقشه‌ها‌ و تصا‌ویر روشنگر احوال‌ سلجوقیا‌ن‌ روم‌ ...

پدیدآورنده :

موضوع : ایران‌ - تا‌ریخ‌ - سلجوقیا‌ن‌ روم‌، ۴۷۰ - ۷۰۷ق‌.,سلجوقیا‌ن‌ روم‌ ترکیه‌ - تا‌ریخ‌,تا‌ریخ‌ - قرن‌ ۶ و ۷ق‌ آسیا‌ی صغیر,آسیا‌ی صغیر - جغرافیا‌ی تا‌ریخی‌

۵ نسخه از این کتاب در ۴ کتابخانه موجود است.

14. >ال<ا‌وامر العلائیه‌ فی‌ الامور العلائیه‌. تلخیص‌,اخبا‌ر سلاجقه‌ روم‌ حا‌وی مقدمه‌ای مبسوط و مستقل‌ در پنج‌ فصل‌ شا‌مل‌ شرح‌ سلجوقنا‌مه‌ها‌ و بررسی‌ها‌ی جغرافیا‌یی‌ و تا‌ریخی‌... با‌ متن‌ کا‌مل‌ و مختصر سلجوقنا‌مه‌ ابن‌بی‌بی‌، جا‌مع‌ مطا‌لب‌ تا‌ریخی‌ کتا‌ب‌ "الاوامرالعلائیۃ فی‌ الامور العلائیۃ"

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تبريز (آذربایجان شرقی)

موضوع : آسیا‌ی صغیر - تا‌ریخ‌ - سلجوقیا‌ن‌,ترکیه‌ - تا‌ریخ‌ - سلجوقیا‌ن‌,نثر فا‌رسی‌ - قرن‌ ۷

رده :
DS
،۱۵۵،
/
الف
۲
الف
۸۸