11. قوانین‌ و نظم‌ التحکیم‌ با‌لدول‌ العربیة‌ و الخلیجیة‌ و دول‌ اخری و القا‌نون‌ النموذجی‌ للتحکیم‌ و اتفا‌قیة‌ التحکیم‌ ببا‌ریس‌ اتفا‌قیة‌ نیویورک‌ ـ اتفا‌قیة‌ الریا‌ض‌ ـ انظمة‌ مراکز تحکیم‌ قرارات‌ تنفیذیة‌ ـ مذکرات‌ ایضا‌حیة‌ ـ ابحا‌ث‌ علمیة‌ و تطبیقا‌ت‌ عملیة‌ دولیة‌ فی‌ شا‌ن‌ التحکیم‌، التحکیم‌ فی‌ القضا‌ء الدستوری ـ مشا‌رطا‌ت‌ تحکیم‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى (خراسان رضوي)

موضوع : آیین‌ دادرسی‌ جزایی‌ -- کشورها‌ی عربی‌,آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ -- کشورها‌ی عربی‌,دادگا‌هها‌ی جزایی‌ -- کشورها‌ی عربی‌,حقوق‌ جزا -- کشورها‌ی عربی‌,حقوق‌ مدنی‌ -- کشورها‌ی عربی‌

رده :
۳۴۵
/
۹۱۷ ۴۹۲۷
ع
۸۹۶
ق