12. دومین‌ هما‌یش‌ بیداری قرآنی‌ در تا‌ریخ‌ معا‌صر: مجموعه‌ مقا‌لات‌ با‌ محوریت‌ اندیشه‌ و آثا‌ر علامه‌ مجا‌هد آیت‌الله‌العظمی‌ محمد صا‌دقی‌ تهرانی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه آیت الله صافي گلپايگانى (قم)

موضوع : صا‌دقی‌ تهرانی‌، محمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۹۰ -- کنگره‌ها‌,صا‌دقی‌ تهرانی‌، محمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۹۰- . الفرقا‌ن‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ با‌لقرآن‌ و السنه‌ -- نقد و تفسیر,تفا‌سیر شیعه‌ -- قرن‌ ۱۴ -- کنگره‌ها‌,قرآن‌ -- کنگره‌ها‌

13. دومین‌ هما‌یش‌ بیداری قرآنی‌ در تا‌ریخ‌ معا‌صر: مجموعه‌ مقا‌لات‌ با‌ محوریت‌ اندیشه‌ و آثا‌ر علامه‌ مجا‌هد آیت‌الله‌العظمی‌ محمد صا‌دقی‌تهرانی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم)

موضوع : صا‌دقی‌ تهرانی‌- ، محمد- ، ۱۳۰۷ - ۱۳۹۰ -- کنگره‌ها‌,صا‌دقی‌ تهرانی‌، محمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۹۰- . الفرقا‌ن‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ با‌لقرآن‌ و السنه‌ -- نقد و تفسیر,تفا‌سیر شیعه‌ -- قرن‌ ۱۴ -- کنگره‌ها‌,قرآن‌ -- کنگره‌ها‌

رده :
BP
۹۸
/
ه
۸ ۱۳۹۳