7. ازلیت‌ فعل‌ با‌ری و حدوث‌ عا‌لم‌: مقا‌یسه‌ دیدگا‌ه‌ ملاصدرا رحمه‌الله‌ و اما‌م‌ خمینی‌ (س‌)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصي امام خميني (ره) (قم)

موضوع : صدرالدین‌ شیرازی- ، محمدبن‌ ابراهیم‌- ، ۹۷۹ - ۱۰۵۰ق‌. -- دیدگا‌ه‌ دربا‌ره‌ حدوث‌ و قدم‌,Views on Eternity and temparal arigination -- Mohammad ebn Ebrahim , -Sadradding shirazi,صدرالدین‌ شیرازی- ، محمدبن‌ ابراهیم‌- ۹۷۹ - ۱۰۵۰ق‌. -- دیدگا‌ه‌ دربا‌ره‌ صفا‌ت‌ خدا,Views on Attributes of God -- Mohammad ebn Ebrahim , -Sadradding shirazi,خمینی‌- ، روح‌الله‌- ، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌- ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دیدگا‌ه‌ دربا‌ره‌ حدوث‌ و قدم‌,Views on eternity and temparal arigination -- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -Khomeyni,خمینی‌- ، روح‌الله‌- ، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌- ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دیدگا‌ه‌ دربا‌ره‌ صفا‌ت‌ خدا,Views on Attributes of God -- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -Khomeyni,حدوث‌ و قدم‌,Eternity and temporal*,ازلیت‌ و ابدیت‌,Eternity,خدا -- صفا‌ت‌,Attributes -- God,فلسفه‌ اسلامی‌,Islamic philosophy

رده :
BBR
۱۱۲۳
/
ح
۳۶
د
۲