5582. همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی )ره ( رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی )ره (: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگدا

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه دکتر عظیمی(کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) (تهران)

موضوع : ،خمینی ? روح الله ? رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ? 1279- 1368- کنگره ها، ,،خمینی ?روح الله ?رهبرانقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران ?1279-1368-نظریه درباره سیاست وحکومت -کنگ، ,،خمینی ? روح الله ? رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ? 1279- 1368- نظریه درباره جهاد، ,،اسلام و سیاست - کنگره ها،

رده :
955
/0842
ک
751

5587. هما‌یش‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مردم‌ و حکومت‌ دینی‌ در اندیشه‌ اما‌م‌خمینی‌ (س‌)

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصي امام خميني (ره) (قم)

موضوع : خمینی‌- ، روح‌الله‌- ، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌- ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دیدگا‌ه‌ دربا‌ره‌ حقوق‌ اسا‌سی‌ مردم‌,)Views on People )Constitutional law -- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -Khomeyni,خمینی‌- ، روح‌الله‌- ، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌ - ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نقد و تفسیر,Criticism and interpretation -- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -Khomeyni,خمینی‌ - ، روح‌الله‌- ، رهبر انقلاب‌ و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی‌ ایران‌- ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دوستا‌ن‌ و آشنا‌یا‌ن‌ -- خا‌طرات‌,Diaries -- Friends and associates -- Leader and Founder of IRI , -Ruhollah , -Khomeyni,مردم‌ (حقوق‌ اسا‌سی‌-- ) جنبه‌ها‌ی مذهبی‌ -- اسلام‌ -- کنگره‌ها‌,Congresses -- Islam -- Religious aspects -- )People )Constitutional law

رده :
DSR
۱۵۷۹
/
۵
/
ح
۷
-
ه
۸

5588. همايش سراسري انديشه سياسي اجتماعي امام خميني ره مجموعه مقالات

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهراء (س) مرند (آذربایجان شرقی)

موضوع : ورهدورهدورهدورهدورهدورهدورهدورهدورهدورهBFخميني ،روح الله ،رهبرانقلاب وبنيانگذارجمهوري اسلامي ايران ،279=1‏-‏1368‏-‏ديدگاه هاي سياسي واجتماعي ‏-‏كنگره ها،روح الله ،رهبرانقلاب وبنيانگذارجمهوري اسلامي ايران ،279=1‏-‏1368‏-‏ديدگاه هاي سياسي واجتماعي ‏-‏كنگره ها،رهبرانقلاب وبنيانگذارجمهوري اسلامي ايران ،روح الله ،279=1‏-‏1368‏-‏ديدگاه هاي سياسي واجتماعي ‏-‏كنگره ها،1279‏-‏1368،روح الله ،رهبرانقلاب وبنيانگذارجمهوري اس=لامي ايران ‏-‏ديدگاه هاي سياسي واجتماعي ‏-‏كنگره ها‏-‏ديدگاه هاي سياسي واجتماعي ،روح الله ،رهبرانقلاب وبن

رده :
DSR
1576
/2
/
ه
687
1390