242. گفت‌ و گوها‌ی اسلامی‌ - مسیحی‌ اندیشمندان‌ مسلما‌ن‌ با‌ کلیسا‌ی کا‌تولیک‌ و اتیکا‌ن‌ پیرامون‌ بررسی‌ پدیده‌ تجدد از دیدگا‌ه‌ اندیشمندان‌ مسلما‌ن‌ و مسیحی‌/ اسلام‌ و مسیحیت‌ در مواجهه‌ با‌ کثرت‌ گرایی‌ دینی‌/ جوانا‌ن‌ هویت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ دینی‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: كتابخانه تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب (قم)

موضوع : کنگره‌ها‌ گفتما‌ن‌ دینی‌,کنگره‌ها‌ اسلام‌ و مسیحیت‌,کنگره‌ها‌ مسیحیت‌ و اسلام‌,تجددگرایی‌ (اسلام‌),تجددگرایی‌ (مسیحیت‌),کثرت‌ گرایی‌ مذهبی‌ -- اسلام‌,کثرت‌ گرایی‌ مذهبی‌ -- مسیحیت‌,هویت‌ (روانشنا‌سی‌)

رده :
BP
۲۲۷
/
۳
/
گ
۷