14. الصکوک‌ و التوثیقا‌ت‌ فی‌ المحا‌کم‌ الشرعیة‌: تنظیمها‌ و توثیقها‌ و فقهها‌ المقا‌رن‌ و نصوصها‌ القا‌نونیة‌ و تطبیقا‌ت‌ قضا‌ئیة‌

پدیدآورنده :

کتابخانه: کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام (قم)

موضوع : طرز تنظیم‌ حقوق‌ خا‌نواده‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),ثبت‌ و انتقا‌ل‌ زنا‌شویی‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),ثبت‌ و انتقا‌ل‌ طلاق‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),ثبت‌ و انتقا‌ل‌ قراردادها‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),ثبت‌ و انتقا‌ل‌ عقود و ایقا‌عا‌ت‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),ثبت‌ و انتقا‌ل‌ معا‌ملات‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),طرز تنظیم‌ تعهدات‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),گواهی‌ و گواها‌ن‌ (فقه‌ اهل‌ سنت‌),اردن‌ حقوق‌ خا‌نواده‌,اردن‌ حقوق‌ مدنی‌,اردن‌ دادگا‌ه‌ ها‌ی خا‌نواده‌

رده :
BP
۱۸۰
/
۹۳۲
/
د
۲
ص
۸ ۱۳۸۹