تعداد مدارک : 58347
مدارک شناخته شده : 36175
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
449
%14.6
D
تاریخ
14
%0.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
G
جغرافیا
9
%0.3
H
علوم اجتماعی
340
%11.1
J
علوم سیاسی
106
%3.5
K
حقوق
2033
%66.3
L
آموزش و پروش
20
%0.7
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
45
%1.5
Q
علوم
9
%0.3
R
علوم پزشکی
23
%0.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
7
%0.2
U
علوم نظامی
3
%0.1
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
3
%0.1