تعداد مدارک : 5254
مدارک شناخته شده : 5251
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
34
%0.6
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1924
%36.6
C
علوم کمکی تاریخ
120
%2.3
D
تاریخ
676
%12.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
97
%1.8
H
علوم اجتماعی
321
%6.1
J
علوم سیاسی
57
%1.1
K
حقوق
13
%0.2
L
آموزش و پروش
786
%15.0
M
موسیقی
8
%0.2
N
هنرهای تجسمی
31
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
699
%13.3
Q
علوم
367
%7.0
R
علوم پزشکی
8
%0.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
11
%0.2
T
فنآوری
50
%1.0
U
علوم نظامی
5
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
41
%0.8