تعداد مدارک : 4032
مدارک شناخته شده : 4030
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
630
%15.6
D
تاریخ
62
%1.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
4
%0.1
G
جغرافیا
11
%0.3
H
علوم اجتماعی
416
%10.3
J
علوم سیاسی
188
%4.7
K
حقوق
2546
%63.2
L
آموزش و پروش
23
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
73
%1.8
Q
علوم
12
%0.3
R
علوم پزشکی
30
%0.7
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
16
%0.4
U
علوم نظامی
11
%0.3
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
6
%0.1