تعداد مدارک : 2580
مدارک شناخته شده : 2511
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
14
%0.6
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
780
%31.1
C
علوم کمکی تاریخ
20
%0.8
D
تاریخ
229
%9.1
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
2
%0.1
G
جغرافیا
60
%2.4
H
علوم اجتماعی
278
%11.1
J
علوم سیاسی
69
%2.7
K
حقوق
150
%6.0
L
آموزش و پروش
121
%4.8
N
هنرهای تجسمی
39
%1.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
537
%21.4
Q
علوم
75
%3.0
R
علوم پزشکی
40
%1.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.1
T
فنآوری
37
%1.5
U
علوم نظامی
3
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
55
%2.2