تعداد مدارک : 2860
مدارک شناخته شده : 1912
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
59
%3.1
100
فلسفه و روانشناسی
81
%4.2
200
دین
818
%42.8
300
علوم اجتماعی
198
%10.4
400
زبان
19
%1.0
500
علوم طبیعی و ریاضیات
40
%2.1
600
فناوری
140
%7.3
700
هنرها
83
%4.3
800
ادبیات (آثار ادبی)
175
%9.2
900
جغرافیا و تاریخ
299
%15.6