تعداد مدارک : 16336
مدارک شناخته شده : 11270
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
290
%2.6
100
فلسفه و روانشناسی
517
%4.6
200
دین
3486
%30.9
300
علوم اجتماعی
1089
%9.7
400
زبان
85
%0.8
500
علوم طبیعی و ریاضیات
666
%5.9
600
فناوری
1760
%15.6
700
هنرها
500
%4.4
800
ادبیات (آثار ادبی)
910
%8.1
900
جغرافیا و تاریخ
1967
%17.5