تعداد مدارک : 12368
مدارک شناخته شده : 9786
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
410
%4.2
100
فلسفه و روانشناسی
521
%5.3
200
دین
2803
%28.6
300
علوم اجتماعی
1037
%10.6
400
زبان
64
%0.7
500
علوم طبیعی و ریاضیات
595
%6.1
600
فناوری (علوم کاربردی)
1649
%16.9
700
هنرها
382
%3.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
763
%7.8
900
جغرافیا و تاریخ
1562
%16.0