تعداد مدارک : 23261
مدارک شناخته شده : 23236
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
80
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
2008
%8.6
C
علوم کمکی تاریخ
82
%0.4
D
تاریخ
1207
%5.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
33
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
27
%0.1
G
جغرافیا
546
%2.3
H
علوم اجتماعی
1710
%7.4
J
علوم سیاسی
203
%0.9
K
حقوق
164
%0.7
L
آموزش و پروش
781
%3.4
M
موسیقی
26
%0.1
N
هنرهای تجسمی
136
%0.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
2180
%9.4
Q
علوم
8988
%38.7
R
علوم پزشکی
659
%2.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
255
%1.1
T
فنآوری
3615
%15.6
U
علوم نظامی
49
%0.2
V
علوم دریایی
7
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
480
%2.1